Myndigheten för yrkeshögskolan

​Linköpingsutbildning får allvarlig kritik

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 08:02 CET

Myndigheten för yrkeshögskolan har i tillsynen av utbildningen till Servicetekniker inom energiproduktion ännu en gång identifierat brister och riktar därför allvarlig kritik mot utbildningsanordnaren Lernia.

Myndigheten har genomfört en tillsyn av utbildningen Servicetekniker inom energiproduktion som genomförs av Lernia Utbildning AB i Linköping. Vid en tidigare tillsyn konstaterades att flera av de studerande saknade behörighet och därmed inte hade rätt till att gå utbildningen. Vid den senaste tillsynen visade det sig att utbildningsanordnaren, trots tidigare kritik, återigen antagit studerande som inte uppfyllt behörighetskraven. Därför får utbildningen nu allvarlig kritik.

– En yrkeshögskoleutbildning måste leva upp till de lagar och förordningar som finns. Det är utbildningsanordnarens skyldighet att säkerställa detta. Här är bristerna omfattande. Det är tråkigt att konstatera att en av kritikpunkterna har utbildningsanordnaren redan tidigare fått kritik för, säger Myndigheten för yrkeshögskolans tillsynschef Rafal Tomaszewski.

Myndigheten riktar även kritik på områdena:

 • Undervisning
 • Antalet lärarledda lektioner har inte nått det antal som utlovats.
 • Kursplaner
 • Kursplanerna har inte varit utformade på det sätt som lagar och regler kräver.
 • Ledningsgruppens uppdrag
 • Ledningsgruppen tog beslut om antagning av de studerande efter att utbildningen redan hade startats.

  Lernia Utbildning AB ska senast den 15 februari 2017 redovisa hur man tänker åtgärda bristerna.

  Tillsynen har genomförts med underlag från myndighetens databaser och begärt material från utbildningsanordnaren. Material har även samlats in från telefonintervjuer med representanter för utbildningsanordnaren och de studerande under november 2016.

  För mer information kontakta myndighetens tillsynschef Rafal Tomaszewski 010-209 01 46.

  Myndighetens tillsynsuppdrag
  Myndigheten för yrkeshögskolan har till uppgift att utöva tillsyn över yrkeshögskoleutbildningar. Tillsyn innebär kontroll av att utbildningen genomförs i enlighet med gällande bestämmelser, lagen om yrkeshögskolan, förordningen om yrkeshögskolan och den fastställda utbildningsplanen. Mer information här!

  Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
  Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

  Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

  Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

  Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.