BRÅ Brottsförebyggande Rådet

Liten grupp drabbas av stor del av brottsligheten

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 09:25 CET

Var fjärde person uppger att de utsattes för ett brott under förra året, vanligast var hot och trakasserier. En liten andel av befolkningen utsätts för en stor del av brotten. Det visar i dag en delrapport ur Brå:s Nationella trygghetsundersökning om utsatthet för brott.

I NTU 2010 uppger 24 procent att de utsattes för något brott under 2009. Det är en svag minskning jämfört med den första mätningen 2005 då siffran var 26 procent. Resultaten skiljer sig från statistiken över anmälda brott. Medan NTU är en undersökning som frågar ett stort urval av befolkningen om de utsatts för brott, redovisar kriminalstatistiken bara de brott som kommit till rättsväsendets kännedom.

– Antalet polisanmälda fall av misshandel fortsätter till exempel att öka för varje år, men när vi frågar människor om deras utsatthet för misshandel ligger siffrorna på en högre, men mer stabil nivå, säger Åsa Irlander, utredare på Brå.

Hot och trakasserier vanligast
Bland de undersökta brottstyperna mot enskild person är hot och trakasserier vanligast, omkring 4 procent uppger att de utsattes för det under 2009. De brottstyper mot enskild person som minst andel personer utsatts för är sexualbrott (0,9 %) och personrån (0,8 %).

Andelen i befolkningen som utsatts för trakasserier och för stöld ur eller från fordon har minskat stadigt sedan 2005. Alla övriga brott i undersökningen har legat på en stabil nivå. Till exempel har andelen utsatta för misshandel legat på relativt oförändrade nivåer, mellan 2,4 och 2,9 procent. Allvarlighetsgraden har inte heller förändrats, varje år sedan 2005 uppger mellan 0,6 och 0,8 procent av befolkningen att de behövt uppsöka sjukvård för skador de fått av misshandel.

Koncentrerad utsatthet
1,3 procent av befolkningen utsätts för 54 procent av alla brott som begås mot enskild person. I några grupper är utsattheten för vissa brottstyper särskilt hög, till exempel uppger unga män 16–24 år hög utsatthet för misshandel (10 %), unga kvinnor 16–24 år hög utsatthet för hot (8 %) och ensamstående med barn hög utsatthet för trakasserier (10 %).

– Utsattheten för brott är väldigt ojämnt fördelad, där en liten andel av befolkningen är utsatta för en stor del av brotten, säger Anna Frenzel, utredare på Brå.


Om NTU
NTU bygger på intervjuer med drygt 14 000 personer och genomförs årligen av Brå. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, samt allmänhetens upplevda trygghet och förtroendet för rättsväsendet. För första gången publicerar Brå kapitlet om utsatthet tidigare. Övriga kapitel publiceras i februari.

Utsatthet för brott år 2009 kan beställas eller laddas ner på www.bra.se

Ytterligare information: Åsa Irlander, 08-401 87 51, Anna Frenzel, 08-401 87 02, båda utredare på Brå

PRESSTJÄNST: jennie.zetterstrom@bra.se, 08-401 87 36

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se