Europaparlamentet

Livlig debatt inför omröstningen om CIA:s påstådda förehavanden i EU

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:00 CET

Inför omröstningen av det tillfälliga utskottets betänkande om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar debatterade kammaren innehållet och tänkbara ändringar. Åsikterna gick isär om CIA:s och medlemsstaterna gjort sig skyldiga till olagliga handlingar som utskottet hävdar eller om anklagelserna baseras på medierapportering och antiamerikanism.


Föredraganden
Giovanni Claudio FAVA (PSE, IT) hänvisade till det tillfälliga utskottets grundliga arbete under det år som gått och sade att det utifrån insamlat material dragit sina slutsatser som det inte gick att blunda för. Han sade att principer i EU:s fördrag måste respekteras och hänvisade till de fall som uppdagats. Föredraganden Fava insisterade på att det rör sig om fakta. Extraordinära överlämnanden har ägt rum, europeiska medborgare har kidnappats och hållits fångna utan rätt till advokater. Oskyldiga offer har utsatts för tortyr bl.a. i Syrien.

- Europaparlamentet stöder kampen mot terrorismen, men jag håller inte med dem här i kammaren som accepterar olagliga metoder inom denna kamp. Vi representerar inte medlemsstaternas regeringar här utan oss själva, och vi måste med oberoende förvara våra principer. Vi kan inte blunda för att rättigheter kränkts och lagar inte respekterats.

Rådet
Tysklands biträdande minister vid utrikesministeriet, Günther GLOSER, sade att liksom parlamentet vill rådet att grundläggande rättigheter ska respekteras. Det finska ordförandeskapet försäkrade detta i samband med att interimsbetänkandet antogs och rådet har flera gånger i sina kontakter med USA uppmanat till en stängning av fånglägret i Guantanamo.

Gloser framhöll att utskottet genomfört viktiga undersökningar som kastat ljuset på diskutabel verksamhet. Parlamentariska undersökningskommittéer och andra utredningar har tillsatts i flera länder däribland Tyskland, sade han.

- Men EU kan inte övervaka säkerhetstjänsterna i enskilda länder, utredningar måste därför göras lokalt. Jag anser att rådet är orättvist beskyllt eftersom det har samarbetat och infunnit sig hos det tillfälliga utskottet. Både rådets höge representant Javier Solana och EU:s samordnare för kampen mot terrorism Gijs de Vries har kommit till utskottets sammanträden.

Rådsordförande upprepade att enskilda medlemsstaters agerande inte faller inom EU-befogenheter i detta fall. Han pekade avslutningsvis på de förslag till ändringar i betänkandes text som säger att påståenden inte får förväxlas med fakta och han hade allmänt föredragit en mildare ton.

Kommissionen
Kommissionär Franco FRATTINI, med ansvar för rättvisa, säkerhet och frihet, underströk att säkerhet är en mycket viktig fråga sedan den 11 september 2001. Säkerheten är nödvändig för att medborgarna ska kunna utöva andra friheter och säkerhetsfrågan måste tas på allvar.

- Vi får aldrig glömma att sökandet efter sanning måste grunda sig på fakta. Oberoende domare ska bedöma fakta och fälla domar. Det tillfaller inte det tillfälliga utskottet eller EU:s institutioner att företa rättsliga utredningar, däremot kan kommissionen och Europaparlamentet kräva att detta görs lokalt i varje berört land.

Också Frattini sade att det tillfälliga utskottet insamlat mycket viktigt material som kommer att ligga till grund för ytterligare undersökningar lokalt. När sanningen uppdagats kan kommissionen lägga fram förslag som ska kunna förebygga att övergrepp görs i framtiden.

- Säkerhet och människors rättigheter måste gå hand i hand, men man kan inte från EU-nivå interferera med nationella säkerhetstjänster. Klara mandat måste finnas och faktum är att flera medlemsstater nu ändrar sina system. Europaparlamentet har rätt i att ett tydligare ansvar måste gå att utkräva från säkerhetstjänsterna. Man måste kunna få veta vad som gjorts i institutionernas namn.

Frattini sade dock att man inte ska hävda att USA är en stor skurk eftersom de verkliga brottslingarna är terroristerna som hotar våra demokratier. USA:s avsikt är att bekämpa deras verksamhet, sade han och påminde om att USA:s kongress också utreder saken. Frattini ansåg att EU:s institutioner ska stärka det transatlantiska samarbetet grundat på rättstaten och säkerheten.

Politiska grupper
Jas GAWRONSKI (EPP-ED, IT) anklagade utskottet för att ha uppträtt som en åklagare eller en domstol, bl.a. i samband med besöket i Washington.

Gawronski sade det finns vissa ändringsförlag som är avgörande för om hans grupp ska rösta för betänkandet eller inte. Personligen ville han rösta för ändringsförslag 8 som säger att Europaparlamentet erkänner att säkerhetstjänsterna verkar i hemlighet och att de måste kunna fortsätta att göra detta, förutsatt att nationella och internationella lagar inte åsidosätts, och ett annat ändringsförslag som säger att de ska fortsätta att få göra så, så länge det håller sig inom gällande lagar.

- Om inte dessa går igenom blir ju hela betänkandet ett angrepp mot USA, CIA och våra egna underrättelsetjänster. Jag vet att detta strider mot föredragandens ståndpunkt, men det är min åsikt. Jag motsätter mig att man hänger ut USA, som allvarligt anklagas för att bryta mot mänskliga rättigheter.

Wolfgang Wolfgang KREISSL-DÖRFLER (PSE, DE) sade att frihet aldrig kan grunda sig på våld och det är detta vi vill säga med vårt betänkande.

- Internationell terrorism hotar friheten och säkerheten, men kampen måste föras med lagliga medel. Kränkningar av rättigheter är ingen liten förseelse. Det är allvarliga övergrepp det handlar om, sade han. Det rör sig om kidnappningar, tortyr, gripanden på lösa grunder och utan rätt till juridiska ombud. Vi agerar inte åklagare. Vi har bara försökt undersöka omständigheterna. Utländska säkerhetstjänster kan inte bete sig hur som helst på EU:s territorium. Här ska våra principer respekteras. Att visa undfallenhet är nästan lika allvarligt som att göra kränkningarna själv, ansåg han.

Ignasi GUARDANS CAMBÓ (ALDE, ES) sade att Europas trovärdighet står på spel.

- Vi är oroade för säkerheten, men lagar måste respekteras. Smutsiga metoder kan inte rättfärdigas. Vi har samlat mycket material som visar på undfallenhet och i vissa fall på aktivt samarbete. Flera olagliga och ibland brottsliga handlingar har påvisats. Parlamentet ska göra ett politiskt uttalande, inte fälla någon dom.

Konrad SZYMAŃSKI (UEN, PL) sade att få nya bevis tillkommit under det gångna årets arbete. Man har samlat det som finns i media och som nationella åklagarämbeten samlat in.

- Nu vill vänstern i Europa ställa USA och nationella regeringar, däribland den polska, till svars. I fråga om det europeiska luftrummet finns inga bevis på att det används olagligt, samma sak gäller hemliga fångläger i Polen och då är det bättre att tiga, ansåg han.

Cem ÖZDEMIR (Verts/ALE, DE) tackade för gott samarbete med Europarådet och ordföranden för dess utskott för rättsliga frågor och mänskliga rättigheter Dick Marty och med de flesta om än inte alla nationella regeringar. Han tackade särskilt medierna för deras bidrag. Han kritiserade vissa medlemsstater för att ha uppträtt som om Warsawa-pakten fortfarande fanns, om man inte har något att dölja uppträder man inte på detta vis. EU:s regelverk ska respekteras även efter anslutningen.

- Tyska myndigheter hade vetskap om det olagliga bortförandet av den tyske medborgaren Khaled El Masri och han väntar fortfarande på en ursäkt från USA och ett klargörande av Tysklands inblandning.

Han nämnde också den tortyrutsatte kanadensiske medborgaren Maher Arar som kommer att få skadestånd, men det fanns fortfarande många fångar kvar i Guantanamo med föga förhoppningar om kompensation.

- Detta handlar inte om antiamerikanism utan om värnandet av mänskliga rättigheter.

Giusto CATANIA (GUE/NGL, IT) sade att betänkandet var en historisk handling från Europaparlamentets sida som tog sina uppgifter på allvar. Han menade att USA:s metoder var möjliga enbart genom samarbete från medlemsstaternas sida och han ansåg att Javier Solana och Gijs de Vries skulle se närmare på detta samröre.

Catania hade vissa misstankar mot kommissionens ordförande José Manuel Barroso som var utrikesminister i Portugal när USA inledde sin kamp mot den internationella terrorismen. Catania hänvisade till mötet på Assorerna då Barroso uttryckte sitt stöd för ingripandet i Irak. Barroso säger dock att han inte har någon vetskap om de portugisiska fallen, uppgav Catania.

Gerard BATTEN (IND/DEM, GB) sade att hela betänkandet genomsyrades av amerikansk kritik och krav på mer befogenheter för EU. Mycket är dessutom rena spekulationer, ansåg han. Han välkomnade att det internationella samfundet inlett ett ideologiskt krig mot islamsk fundamentalism.

Luca ROMAGNOLI (ITS, IT), som ledamot i det tillfälliga utskottet, försökte förstå anklagelserna mot USA, men sade att det handlar mer om Favas frustration över att EU spelar andrafiolen i relationerna med USA.

- Betänkandet innehåller tendentiösa anklagelser mot våra allierade. Man ska hellre fria än fälla heter det, men vi visar prov på motsatsen i det här betänkandet. Hela betänkande kan kastas bort, ansåg han.

Roger HELMER (NI, GB) sade att Europaparlamentet inte gör annat än upprepar det Europarådet redan kommit fram till och dessutom har en brittisk minister sagt att Dick Marty-rapporten är "lika full av hål som en schweizerost". USA har erkänt att ett fåtal extraordinära överlämnanden ägde rum precis efter terrorattackerna, men resten bygger på anklagelser i medierna.

- Vi bör skämmas över att den antiamerikanism som finns i denna kammare. Jag skulle känna oro om våra regeringar inte samarbetade med USA i kampen mot terrorismen. Visst ska alla misstänkta behandlas på ett humant sätt, men hemliga underrättelsetjänster kan inte operera i strålkastarljus.

Svenska ledamöters inlägg

Jens HOLM (GUE/NGL, SE) sade:

- Den 18 december 2001 står fembarnspappan Ahmed Agiza och väntar på bussen i Karlstad i Sverige. Han hade varit på kurs i svenska. Dagen efter sitter han i en kall isoleringscell i Kairo i Egypten. Han har torterats och förnedrats, både vid bortförandet i Sverige och i Egypten. Detta skedde för över fem år sedan. Ahmed Agiza sitter fortfarande i fångenskap i Egypten.

Holm sade att Ahmed Agiza lika gärna kunnat heta Muhammed Al Zari, Abu Omar, Khaled El Masri eller vara någon annan av "alla de fångar som torterats och fängslats av CIA, ofta i samarbete med medlemsländerna".

- Betänkande kräver rättsliga utredningar i de länder som inte inlett sådana, som till exempel mitt eget land Sverige, och kompensation och rättvisa för de drabbade. Betänkandet kräver också att fånglägret Guantanamo ska stängas.

Han avslutade med att säga att mänskliga rättigheter är universella och okränkbara. Betänkandet visar att de måste återerövras varje dag.

Nils LUNDGREN (IND/DEM, SE) sade inledningsvis att föredragande Fava har levererat ett vinklat och enligt hans uppfattning dåligt betänkande.

- I denna debatt om CIA-flygningarna är vi för en gångs skull inne på ett område där EU ska utöva inflytande. I EU:s medlemsländer måste mänskliga rättigheter respekteras. Kampen mot terrorism får inte leda till att vi ger upp den respekten och börjar likna dem vi ska bekämpa.

Lundgren sade att det är sant att under president Bush har USA börjat bryta mot grundläggande regler för det civiliserade samhället.

- CIA-flygningar och hemliga fängelser är bara en del av den skrämmande utvecklingen i USA och det är förfärande att EU-länder, däribland mitt eget land Sverige, har medverkat. Dessa medlemsländer ursäktar sig med att de har fått diplomatiska garantier för att de som utlämnas inte ska torteras, att deras skuld kommer att prövas i en rättvis rättegång och att de inte kommer att dömas till döden. All erfarenhet visar att sådana garantier inte är något värda. Tortyr och orättvisa rättegångar är standard i många länder. Skam över dem som fortsätter att medverka till detta.

Olle SCHMIDT (ALDE, SE) sade:

- CIA-utskottet har inte varit någon domstol. Betänkandet är inte en attack mot USA eller anti-amerikanskt. De som säger det har fel. Alltför många kolleger verkar vara beredda att sluta både ögon och öron för de övergrepp som har skett. Alltför många tillfälligheter, indicier och rena bevis säger oss att det har skett upprepade brott mot grundläggande mänskliga rättigheter i kampen mot terrorismen och detta på europeisk mark. Ni som förnekar detta bör bevisa motsatsen.

Schmidt sade att man i Sverige vet vad som har hänt. Två egyptier har deporterats från landet med hjälp av CIA och den svenska regeringen.

- Kritiken mot Sverige i betänkandet är helt riktig och ska inte mjukas upp som Inger Segelström föreslår. Låt oss lära inför framtiden och stärka EU:s möjligheter att agera för mänsklig värdighet med stöd av artiklarna 6 och 7 i fördraget. Terrorismen ska bekämpas, men den skall bekämpas med rättsstatens medel

Inger SEGELSTRÖM (PSE, SE) sade:

- Amnesty International har kallat CIA:s metod för tortyr på entreprenad. Det är precis vad det här är. Vi har dokumenterat flygningar, kidnappningar, bortförande och utvisningar som genomförts fullständigt oacceptabelt. För Sverige gäller det utvisningen av de två egyptierna efter ett regeringsbeslut om asyl, samt det som hände på Bromma flygplats vid verkställighet av utvisningen. Då gick CIA för långt med övergrepp mot de gemensamma regler som Sverige ställt sig bakom, både nationellt, i EU och FN.

Segelström var glad att över att man enats om att diplomatiska garantier inte kan användas som säkerhet vid avvisningar till tredje land eller att en främmande makt kan sköta verkställighetsbeslut utan fullt ansvar för den nationella polisen även om det handlar om misstänkt terrorism.

- Offer ska erhålla upprättelse och ersättning, ansåg hon vidare. Det som oroar mig är om EPP-ED-gruppen fullföljer sin linje från CIA-utskottet att rösta emot betänkandet. För mitt land är det särskilt viktigt att de svenska konservativa ledamöterna röstar för betänkandet så att vi blir ense om att detta inte får ske igen och att terrorism ska bekämpas utan att de mänskliga rättigheterna kränks.

Avslutande kommentar av rådet
Rådsordförande Günther GLOSER upprepade att rådet inte har erforderliga befogenheter för att ingripa. Javier Solana hade inte kunnat göra mer än han gjort. Gloser hänvisade på nytt till nationella utredningar och beklagade att man i betänkande gjort fakta av antaganden och anklagelser.

Enligt honom har tyska myndigheter inte gjort något olagligt eller haft kännedom om olagliga gripanden, men han ville å andra sidan inte föregripa pågående utredning.

Han noterade åberopandet av artikel 6 och 7 i fördraget, men sade att rådet i det här sammanhanget inte har någon befogenhet.

- Underrättelsetjänsternas arbete är viktigt, men det är medlemsstaternas och deras parlament som måste utarbeta tydliga regler. För övrigt betonade han att kampen mot terrorismen måste ske i samarbete med USA. Detta samarbete bör utökas, ansåg han, men man ska se till att det bygger på gemensamma värderingar.

Avslutande kommentar av kommissionen
Franco FRATTINI tackade för att kommissionens samarbetsvilja framhävts i debatten. Han upprepade att det inte råder någon motsägelse mellan säkerhet och respekten för grundläggande fri- och rättigheter.

- Alla bevisade brott ska beivras, men givetvis ska man respektera gällande lagar annars får terroristerna vatten på sin kvarn när det gäller anklagelser om förtryck.

Frattini framhöll mervärdet av Europaparlamentets arbete, men sade att USA inte ska anklagas orättvist och att inga domar ska fällas förrän rättsväsendet gjort sitt. Han sade också att de anklagelser mot kommissionens ordförande José Manuel Barroso som framförts vad ovärdiga och ogrundade.

Även han sade att budskapet till terroristerna måste vara att kampen förs med respekt för grundläggande rättigheter. Skyddet av dessa ska ses som ett effektivt medel i kampen mot terrorismen, sade han och yrkade på stärkta transatlantiska förbindelser.


Debatt: 14.2.2007

Ref.: 20070208IPR02898
Kontakt:
Pernilla Jourde
Redaktion & information
E-postadress : press-sv@europarl.europa.eu
Telefonnummer i Bryssel : (32-2) 28 43411 (BXL)
Telefonnummer i Strasbourg : (33-3) 881 72420 (STR)