AFA Försäkring

Livränta från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 11:44 CET

AFA Trygghetsförsäkring har under en längre tid fört en dialog med Skatteverket angående om livränta, från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), är pensionsgrundande eller inte då lagstiftningen inte varit tydlig i detta avseende. Skatteverket har nu analyserat lagen samt förarbetena och beslutat att periodisk livränta från TFA ska vara pensionsgrundande och underlag för arbetsgivaravgifter.

Bakgrund
AFA Trygghetsförsäkring lämnar ersättning vid arbetsoförmåga på grund av arbetsskada. Ersättningen lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler vilket innebär att den skadade får kompensation för förlorad inkomst men även för pensionsförlust. TFA är en avtalsförsäkring där de avtalsslutande parterna har beslutat hur inkomst- och pensionsförlust ska kompenseras. Den försäkrade får hel livränta fram till 65 års ålder varefter den halveras och betalas ut livsvarigt.

Den försäkrade kan välja mellan att få ut livräntan som ett engångsbelopp eller som en månatlig utbetalning. Engångsbelopp är enligt lag inte pensionsgrundande. AFA Trygghetsförsäkring har på goda grunder tolkat att månadsvisa utbetalningar av livränta (s.k. periodisk livränta) från TFA ska hanteras på samma sätt, dvs att de inte är pensionsgrundande. Den försäkrade får livsvarig livränta från TFA för att kompensera för pensionsförlusten.

När regeln, att lämna ersättning för halva inkomstförlusten från 65 år, infördes 1974 överensstämde den med praxis inom skadeståndsrättslig ersättning. De avtalsslutande parterna har därefter valt att bibehålla denna regel trots att systemen för både allmän pension och avtalspension har förändrats på flera sätt.

Det var i samband med att inkomst- och företagsbeskattningen reformerades i början av 1990-talet som AFA Trygghetsförsäkring gjorde bedömningen att den periodiska livräntan inte var pensionsgrundande inkomst.

Skatteverkets beslut
Skatteverket menar nu att periodisk livränta från TFA ska vara pensionsgrundande och underlag för arbetsgivaravgifter.

AFA Trygghetsförsäkring kommer att agera i enlighet med Skatteverkets beslut och kommer snarast, i samråd med Skattverket, gå ut med information till berörda försäkrade. 

Mer information - för media:
Rolf Eriksson, pressansvarig AFA Försäkring, 0708-939577 

Har du frågor om livränta? - för försäkrade
Du som har, eller har haft, livränta från TFA-försäkringen och har frågor kan kontakta vårt Kundcenter Telefon: 0771-88 00 99, Vardagar 08.00 - 17.00

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se