Folåsa Behandlingshem

Livsboken – gör det lättare för adopterade ungdomar att söka sin identitet

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 11:45 CEST

Livsboken är ett nytt terapeutiskt arbetssätt, utvecklat för att användas

som stöd och handledning i ett identitetsarbete med utlandsadopterade

ungdomar.

 

- Att arbeta med Livsboken är att tillsammans med ungdomen bygga

en bro från nutid till dåtid och vidare in i framtiden, säger Jan-Åke

Eriksson, familjeterapeut och författare till Livsboken.

Arbetssättet har utvecklats på Folåsa behandlingshem, ett  ungdomshem,

vars huvuduppdrag från Statens institutionstyrelse, SIS är att arbeta med

omhändertagna utlandsadopterade ungdomar.

 - Vi har länge diskuterat behovet av konkreta arbetssätt som kan

användas av behandlare i ett identitetsarbete med ungdomarna. Ur dessa

diskussioner har Livsboken växt fram och arbetssättet bygger på vår långa

erfarenhet av att arbeta med ungdomar i den här situationen, berättar

Maria Edström, behandlingssekreterare och medförfattare till Livsboken.

 

Personliga identitetsproblem

Arbetssättet utgörs av två parallella delar; dels att påbörja ett personligt

identitetsarbete och dels att hjälpa ungdomarna att ta ställning till om de

vill söka sina biologiska rötter, så kallad rotsökning.

De flesta ungdomar som kommer till Folåsa har stabila välutbildade

föräldrar som sannolikt har kompenserat ungdomarna för en okänd,

kanske bristfällig start i livet.

 - En vanlig orsak till att adopterade ungdomar placeras på Folåsa är att

det "spårat ur" hemma, fortsätter Jan-Åke. Problemen blir tydliga under

tonårstiden då en naturlig separation  från föräldrarna bör ske. Det kan ha

uppstått konflikter som lett till ömsesidiga verbala kränkningar, hotfulla

situationer och ibland till våldsamma handlingar.

 Folåsa har därför ett familjefokuserat förhållningssätt. Grunden till

ungdomarnas agerande handlar ofta om personliga identitetsproblem,

som de kan behöva hjälp med. Den unge kan i dialog med terapeuten/

kontaktpersonen reflektera tillsammans över existentiella livsfrågor i ett

identitetsarbete.

 

Nya positiva berättelser

Livsboken är ett material som ger möjlighet till reflektioner över frågor

som rör adoptionen, identitetsfrågor, intressen samt relationer under olika

perioder i ungdomens liv. Målet är att ungdomen ska skapa nya positiva

berättelser om sig själv, sin familj och sin situation, samt att hjälpa dem att

sätta ord på detta.

 -Livsboken ska vara ett levande material som utgår ifrån det som

är aktuellt för dagen och i det sammanhang ungdomen befinner sig i,

säger Jan-Åke. Det är inte frågorna och svaren som är det viktigaste utan

snarare sökandet och samtalet kring frågorna och svaren. Livsboken

kan med fördel användas inom verksamheter som exempelvis Barn och

ungdomspsykiatrin, inom kommunal verksamhet och av terapeuter som

arbetar med ungdomsterapier i ett identitetsarbete. 

 

Dubbelt föräldraskap kan vara en tillgång

Utlandsadopterade ungdomar som skrivs in på Folåsa informeras om och

erbjuds möjligheten  att få hjälp att påbörja en personlig rotsökning. .

 -Vår erfarenhet är att tonåringar i första hand vill veta "Är jag lik min

mamma och pappa", "lever de", "har jag några syskon", säger Jan-Åke.

Det är ovanligt att tonåringar önskar en direkt kontakt med anhöriga i

ursprungslandet. Att få fundera över sina biologiska föräldrar och skapa

sig en bild av dem, är en positiv möjlighet, en nystart. Målet är att den

unge ska kunna känna sig stolt över sitt ursprung och se möjligheter med

det dubbla föräldraskapet.

 

För mer information om Livsboken och Folåsa kontakta

Jan-Åke Eriksson, författare och familjeterapeut

tel: 013-29 09 50

e-post: jan-ake.eriksson@stat-inst.se

 

Maria Edström, författare och behandlingsekreterare

e-post: maria.edstrom@stat-inst.se

 

Bildmaterial och information även på: www.folasa.org