Fortifikationsverket

Livsfarlig mark till nytta

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 15:25 CEST

Fortifikationsverket ser på möjligheten att göra om livsfarlig mark till nytta för samhället. Ett 60-tal övnings- och skjutfält på sammanlagt 30 000 hektar över hela Sverige är planerade att avvecklas. På en stor del av denna mark finns oexploderad ammunition (OXA) som i vissa fall inte går att rensa bort, av tekniska, ekonomiska eller säkerhetsmässiga skäl. Förnyelsebar energi kan bli lösningen.
Fortifikationsverket försöker hitta nya användningsområden för mark som tidigare varit övnings- och skjutfält. Olika typer av ammunition, från 20 mm upp till bomber på 500 kg, ligger både i ytskiktet och ner till flera meters djup, vilket ställer till stora problem. Att satsa på förnyelsebar energi kan vara lösningen.

Solenergi
Fortifikationsverket har inlett en undersökning om vilka möjligheter som finns för att etablera solenergiproduktion i mellersta Sverige.

Vindkraft
Vindkraft kan vara ett alternativ för att utnyttja gamla skjutfält till något nyttigt. Vindkraftverk innebär minimal påverkan på marken. Den enda ytan som måste rensas från OXA är vägarna fram till aggregaten och en yta runt om för att möjliggöra byggnation. Vindmätningar pågår på Grytans skjutfält utanför Östersund och Fortifikationsverket tittar på möjligheterna att etablera vindkraft på det gamla skjutfältet.

Bioenergi
En annan tänkbar användning av marken är att plantera energiskog. På Grytans skjutfält planteras nu i sommar på prov hybridasp och andra snabbväxande trädslag inom ett litet område. Beredning av marken krävs inte som i traditionellt skogsbruk. Plantering görs en gång, sedan sker en naturlig föryngring med rot- och stubbskott. Avverkningen sker under vinterhalvåret när tjälen gör marken säker.

Omöjlig mark till nytta för miljön
Grytans skjutfält fungerar som pilotprojekt och går försöken bra så kan modeller därifrån användas i hela Sverige. Samverkan sker med Försvarsmakten.

På Fortifikationsverkets marker där det tidigare varit övnings- och skjutfält skulle solenergi, vindkraft och energiskog kunna bli en väg till ny, nyttig och genomförbar användning av mark. Mark som annars skulle vara näst intill omöjlig för någon annan verksamhet på grund av oexploderad ammunition.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Magnusson, markdirektör, 010 - 44 44 508, stefan.magnusson@fortv.se
Rigo Derler, domänchef, 010 - 44 44 129, rigo.derler@fortv.se (under vecka 30)
FORTIFIKATIONSVERKET

Catharina Millmarker
Pressekreterare
010 - 44 44 990, catharina.millmarker@fortv.se