Finansdepartementet

Livsinkomsterna betydligt jämnare än årsinkomsterna

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 11:23 CET

I en ny bilaga till långtidsutredningen 2003, ”Fördelning ur ett
livscykelperspektiv”, behandlas ett antal frågeställningar kring
inkomstfördelning och den offentliga sektorns omfördelande effekt.

Bilagan är skriven av kanslirådet Thomas Pettersson,
Finansdepartementet och konsulten Tomas Pettersson, Statisticon AB.

Författarna belyser särskilt hur resultaten i analysen förändras om
tidsperspektivet utvidgas till att omfatta hela livscykeln i stället
för endast ett enskilt år. Förutom tidsperspektivet nyanseras också det
traditionella inkomstbegreppet i och med att effekten av offentligt
finansierade tjänster läggs till den disponibla inkomsten i analysen.

Utredningens huvudresultat är i korthet:

· När värdet av subventionerad offentlig konsumtion läggs till den
disponibla inkomsten minskar ojämnheten i inkomstfördelningenmed cirka
10 procent. Att analysera livsinkomster i stället för årsinkomster ger
betydligt större utjämning. Ojämnheten minskar med nästan 60 procent.
Fördelning av de inkomster som genereras på marknaden (löner och
kapitalinkomster) är mycket ojämn. När hänsyn tas till den utjämning
som sker via den offentliga sektorn och den som uppkommer av att
mätperioden förlängs så försvinner mer än 90 procent av den
ursprungliga ojämnheten.

· De flesta inkomstslag påverkar inkomstfördelningen åt samma håll över
livet som under ett år, antingen motverkar de ojämnheten eller så
bidrar de till den. Ytterst få inkomstslag “byter tecken” när
mätperioden förlängs men effekternas styrka påverkas dock av
tidsperspektivet. Generellt har inkomstslag som på något sätt relaterar
till livsinkomsten, såsom t.ex. ålders och avtalspensioner, starkare
effekter över livet än under ett enstaka år.

· Drygt 80 procent av alla de transfereringar och subventioner som en
genomsnittlig individ får under livet är självfinansierade, dvs. de
betalas av individens egna skatter vid något tillfälle. Endast 18
procent av den omfördelning som sker via skatter, transfereringar och
offentlig konsumtion är genuin omfördelning mellan individer, resten är
årlig rundgång eller periodisering. Livsnettot mot den offentliga
sektorn är i genomsnitt positivt för individer med låg livsinkomst och
negativt för individer med hög livsinkomst. En viss utjämning även av
livsinkomster sker alltså via den offentliga sektorn. Graden av
självfinansiering av transfereringar och subventioner ökar med
livsinkomsten. Den genomsnittlige skattebetalaren är yngre än den
genomsnittlige uppbäraren av transfereringar och subventioner. Den
genomsnittlige individen måste bli minst 87 år gammal för att uppnå ett
positivt netto mot den offentliga sektorn.

Läs mer på: www.finans.regeringen.se/LU2003/

Thomas Pettersson
Kansliråd
08-405 10 82
thomas.pettersson@
finance.ministry.se

Tomas Pettersson
Konsult
08-405 40 86
tomas.pettersson@
finance.ministry.se

Lena Unemo
Kansliråd
08-405 20 96
lena.unemo@
finance.ministry.se