Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets nya kontrollavgifter

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 11:12 CET

Livsmedelsverkets styrelse har beslutat om nya avgifter för livsmedelsverksamheter som kontrolleras av Livsmedelsverket.
De nya avgifterna är riskbaserade och kommer att påverka samtliga livsmedelsanläggningar med undantag av slakterierna.
Företagen har därmed möjligheten att själva påverka avgiftens storlek.

För slakterier kommer systemet liksom tidigare att utgå från en bemanningsavgift för utförd kontroll. Här föreslås inga nya regler.

Riskbaserad
Omfattningen av kontrollen, och därmed avgiften, beror på hur stora riskerna är och hur väl företaget förebygger dem.
Myndighetens tidigare erfarenheter av hur företaget hanterar sina risker och hur de uppfyller lagstiftningens krav har också betydelse för hur avgiften sätts.

Styckningsanläggningar
Styckningsanläggningarna kommer liksom tidigare att ha en årlig avgift och en bemanningsavgift. Till skillnad mot tidigare kommer den årliga avgiften att vara baserad på risk.

Övriga anläggningar
För övriga anläggningar kommer enbart en årlig kontrollavgift att finnas. Den årliga kontrollavgiften utgår från en beräknad tidsåtgång för kontrollarbetet. Den tiden sätts utifrån en riskbedömning av varje verksamhet. Riskbedömningen avgör vilken riskklass som verksamheten placeras i, vilket styr avgiftens storlek.

Exportanläggningar
Förutom nya riskbaserade kontrollavgifter innebär förslaget att nya individuella kontrollavgifter tas ut för de exportanläggningar, där importlandet ställer särskilda krav för att importera varor.
Eftersom exportanläggningarna är underkastade olika krav dels utifrån exportland och dels utifrån vilka varor som exporteras har Livsmedelsverket valt att göra avgifterna mer individuella för att bättre spegla kostnaden för kontroll vid varje enskilt exportföretag. Tidigare har avgift tagits ut som schablon utifrån verksamhetsinriktning.

Styrelsebeslutet innebär även att föreskriften om avgifter 2005:23 upphävs. En ny avgiftsförordning som reglerar kommunernas avgiftssättning har beslutats av regeringen och kommer att publiceras inom kort.

Tidigare artikel:
Risk och skötsamhet avgör företagets avgift, 6 okt 2006
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=15692

Ytterligare upplysningar:
Camilla Lööw Lundin, jurist: 018-17 55 79