Finansdepartementet

Ljus konjunkturbild med stark utveckling på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 15:19 CEST

Finansminister Anders Borg presenterade i anslutning till regeringsöverläggningarna vid Harpsund under fredagen utgångspunkterna för svensk ekonomi.

- Hörnstenarna i alliansregeringens ekonomiska politik är en ansvarsfull politik med sunda statsfinanser och där fler ges möjlighet att komma i arbete. Det är glädjande att se att allt fler nu söker sig ut på arbetsmarknaden och får jobb, samtidigt som svensk ekonomis långsiktiga förmåga att skapa välstånd tydligt förbättras. Den totala arbetslösheten var under andra kvartalet i år den lägsta sedan 1991 - 6,4 procent - och antalet sysselsatta är nu det högsta sedan början av 1990-talet - 4 660 000 personer, säger finansminister Anders Borg.

- Regeringens bedömning är att sysselsättningen de kommande åren väntas fortsätta utvecklas starkt samtidigt som arbetslösheten sjunker ytterligare. Den öppna arbetslösheten bedöms falla under 4 procent nästa år. Bilden av svensk ekonomi är i stora drag en fortsatt god utveckling med BNP-tillväxt på över 3 procent i år och nästa år. De offentliga finanserna väntas uppvisa tydliga överskott. Det finansiella sparandet bedöms 2007 och 2008 uppgå till över 2 procent av BNP, väl över målet på 1 procent. När hjulen i svensk ekonomi rullar allt snabbare och produktionsresurserna blir allt mer ansträngda är det viktigt att fortsätta med reformer som gör att fler kommer ut på arbetsmarknaden. Så kan risker för obalanser i ekonomin minskas. Så vårdar vi och förhoppningsvis förlänger den goda konjunkturen bäst, säger Anders Borg.

- I höstbudgeten avser regeringen att lägga fram ytterligare förslag som ger fler bättre möjligheter att komma i arbete. Det gäller framför allt dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden och har svårt att finna vägar tillbaka. Regeringen anser att en betydande del av dessa åtgärder ska finansieras och utrymmet för andra reformer är begränsat.

Anders Borg avslutade med att kommentera oron på finansmarknaderna.

- Svensk ekonomi står stark, starkare än många andra jämförbara länder. Goda offentliga finanser med överskott, en stadigt sjunkande skuld samt låg inflation gör oss väl rustade att möta t.ex. oro på de internationella finansmarknaderna. Så här långt ser jag inga tydliga skäl att ändra bilden av en fortsatt god svensk konjunktur, men det är samtidigt viktigt att noga följa utvecklingen framöver, säger Anders Borg.Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Politiskt sakkunnig
08-405 12 76
070-371 00 76
registrator@finance.ministry.se

Jörgen Eklund
planeringschef
hos finansminister
Anders Borg
08-405 26 02