Aktiebolaget Åkerikonsult

Ljusning i åkerinäringen?

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 09:20 CET

Det senaste kvartalet har varit tufft i åkerinäringen. Efterfrågan och produktionen har minskat kraftigt i jämförelse med 2011. Likaså har fler nödgats sänka priserna. Det konstateras i bransch­organisationen Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning Åkeribarometern för första kvartalet 2012. Men trots tuffa tider råder optimism i åkerinäringen.

Trots att efterfrågan minskat den senaste tiden, är det en stor andel av de svarande i undersökningen som förväntar sig ökad efterfrågan under det kommande kvartalet, nästan 40 procent. Jordbruks-, skogs- samt miljö- och renhållnings­transportörer är mest optimistiska. Mer dämpad är man inom närdistribution, fjärrtrafiken samt kyl- och frystransporter.

De senaste månaderna uppvisar en nedgång i lönsamheten inom åkerinäringen. Drygt 40 procent av svarande i undersökningen anger att lönsamheten är dålig, vilket är den sämsta noteringen hittills inom ramen för Åkeribarometern. Att tiderna är tuffa märks också på personalstyrkans förändringar. En fjärdedel av de svarande har upplevt personalminskningar i sina företag. Det är en kraftig ökning jämfört med förra årets värden.

– Åkerierna har anpassat kostymen efter de rådande förhållandena och tror nu på en ljusning när det gäller efterfrågan, produktion och försäljningspriser, konstaterar Johan Lindström, verkställande direktör i Sveriges Åkeriföretag. Dock förväntas inte någon större rekrytering eller investeringar den närmaste tiden.

En kraftig majoritet (72 procent) förutspår oförändrade transportpriser det kommande kvartalet medan ca 20 procent ser att prisökningar är på gång. Det senare är en något högre andel än de närmast föregående kvartalen men inte i jämförelse med de två första kvartalen 2011 då ca 30 – 40 procent av de svarande förutsåg prisökningar.

Investeringsplanerna ligger oförändrade det kommande halvåret anger en majoritet (58,1 procent) av de svarande. 23,5 procent anger ökningar av investeringarna och 15,8 procent minskningar. Jämfört med tidigare kvartal framkommer dock en bild av minskade investeringsplaner. Inom jordbruks-, skogs- samt miljöservice- och renhållningstransporter är man mest investeringsintresserade medan närdistribution, fjärrtrafik samt bygg- och anläggning ligger lågt.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

För mer information: Johan Lindström, vd. Tel. 070-548 98 48

Hans Engström, Inf. ansvarig. Tel. 070-226 30 90

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar.