ManpowerGroup

Ljusning på arbetsmarknaden efter nyår

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 08:05 CET

Arbetsgivarnas försiktigt positiva prognos för sista kvartalet 2013 följs nu upp med mer optimistiska jobbplaner inför första kvartalet nästa år. Sysselsättningstrenden +5 procent är en ökning med tre procentenheter och bäst går det för den skånska arbetsmarknaden som tillsammans med Västra Götalands och Hallands län står för den största ökningen sedan förra kvartalet. Stockholms- och Uppsalaregionens arbetsmarknad ser ut att backa något liksom både mellan- och norra Sverige, men prognoserna är trots detta positiva. Bland de undersökta branscherna är det transport- och kommunikationsbranschen som lämnat den starkaste prognosen medan både gruvnäringen och byggbranschen står inför stora utmaningar under första kvartalet 2014.

Sysselsättningstrenden (se fotnot) för Sverige som helhet är +5 procent, en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående kvartal men oförändrad jämfört med för ett år sedan.

– För landet som helhet börjar vi nu komma upp i de positiva prognosnivåer vi hade hoppat på och det ser ut att bli en bra start på det nya året. Men trots detta ser vi tendenser på nedgångar på några håll, bland annat Stockholms- och Uppsalaregionen och norra Sverige, sannolikt delvis som en konsekvens av de minskningar som arbetsgivarna inom både gruvnäringen och byggbranschen nu signalerar, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Ingen region negativ

Arbetsgivarna i fyra av sex regioner lämnar en positiv prognos medan två lämnat ett nollresultat. Skåne står för den starkaste prognosen och även för den största ökningen – hela 31 procentenheter jämfört med samma kvartal förra året. Västra Götalands och Hallands läns arbetsgivare ser äntligen ljust på arbetsmarknaden efter flera negativa kvartal, medan Stockholms- och Uppsalaregionen har backat ner till nollnivån. Noteras bör att för norra Sverige och Mellansverige kan resultaten ännu inte justeras för säsongsvariationer. Ojusterat visar undersökningen på sysselsättningsnedgångar i båda regionerna jämfört med förra kvartalet och sysselsättningstrenden är 0 respektive +2 procent.

Transport och kommunikation ökar men byggbranschen får problem 

Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos. Starkast prognos kommer från transport- och kommunikationsarbetsgivarna men det är hotell- och restaurangbranschen som står för de största ökningarna, både på kvartals- och årsbasis. Även finans- och uppdragsverksamhet ser ut att gå ett positivt första kvartal tillmötes liksom handeln, även om den backat något. Betydligt sämre ser det ut för byggbranschen som med sysselsättningstrenden -3 procent minskat med 12 procentenheter på ett år. Även tillverkningsindustrin lämnar en negativ prognos. Gruvnäringen fortsätter sin kräftgång och lämnar med -6 procent återigen den svagaste branschprognosen.

Relativt oförändrat globalt 

Trots att många utmaningar kvarstår för ekonomin och arbetsmarknaden globalt visar undersökningen att en majoritet av arbetsgivarna ser positivt på det första kvartalet 2014. Sysselsättningstrenden är positiv i 34 av de 42 undersökta länderna. Starkast efterfrågan på arbetskraft är det i Taiwan, Indien och Nya Zeeland medan de svagaste – och enda negativa – prognoserna kommer från de europeiska länderna Italien, Irland, Finland, Spanien, Slovakien och Belgien.

Men trots en gryende optimism på många håll pekar undersökningen på att merparten av de stora ekonomierna bedömer att sysselsättningen förblir relativt oförändrad jämfört med innevarande kvartal. Jämfört med förra kvartalet är sysselsättningsplanerna starkare i 21 av de undersökta länderna, medan de försvagas i 15 länder. En årsjämförelse visar att sysselsättningstrenden stärkts i 21 länder och gått ner i 17 länder.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det första kvartalet 2014 förväntar sig fem procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, tre procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (91 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +2 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +5 procent.

www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

- Film där VD Lars Forseth kommenterar resultaten

- Rapporten i sin helhet

- Diagram

- Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2014 presenteras den 11 mars 2014.


ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management. Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.