LO

LO är positiv till konventets förslag till ett framtida Europa

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 09:57 CEST

De fackliga representanterna i konventet lyckades få gehör för många av sina uppfattningar som till exempel full sysselsättning, social marknadsekonomi och jämställdhet som grundläggande mål för samarbetet. Det menar LO som i sitt remissvar till regeringen är positiv till det förslag som konventet presenterade tidigare i somras.

Konventet föreslår att fördragets nuvarande uttryck "hög
sysselsättningsnivå" ska bytas ut mot "full sysselsättning". Det är en stor framgång, menar LO. Det är också en stor framgång att EUs sysselsättningsstrategi föreslås bli kvar som en del av fördraget. En annan viktig sak är samordningen av den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken och att den senare inte underordnas den förra så som ofta varit fallet tidigare. Risken för detta minskar nu genom att konventet föreslår att båda dessa ingår i ett eget kompetensområde och alltså står på egna ben.

En formulering är helt grundläggande för LOs positiva inställning, nämligen att "Europeiska unionen skall erkänna och främja arbetsmarknadsparternas betydelse på unionsnivå och ta hänsyn till skillnaderna i de nationella systemen. Den skall underlätta dialogen dem emellan med respekt för deras autonomi". Att hänsyn till de nationella systemen understryks liksom parternas självständighet gör att Sverige liksom andra medlemsländer kan upprätthålla sina olika modeller på
arbetsmarknaden.

Positivt är också att vänsterfalangen i konventet till slut fick till stånd en särskild arbetsgrupp för sociala frågor, bland annat omfattande arbetsrätt och sysselsättning. Efter viss strid fick de också in många av gruppens formuleringar i förslaget. Det gäller till exempel "full sysselsättning" men också uttrycket "social marknadsekonomi". Det kan tyckas som om detta är petitesser, men sådana formuleringar i EUs
fördrag är styrande för kommissionen som är förpliktigad att följa fördragets principer.

I remissvaret säger LO också att det är EUs finansministrar och inte som idag ECB som ska fastställa EUs mål för prisstabiliteten. Målet bör vara en intervall och inte som nu bara en övre gräns. LO tycker också att man borde fundera på om inte offentliga investeringar borde undantas när man bedömer medlemsländernas budgetbalans. Över huvud taget anser LO att ECBs mål om prisstabilitet och även vissa andra ekonomiska mål bör ändras så att sysselsättning och tillväxt ges en större tyngd. Detta sägs inte i konventets förslag men det bör den svenska regeringen verka för i den kommande regeringskonferensen.

För att minska möjligheterna till social dumping bör man ta bort kravet på enhällighet när det gäller beslut om minimiregler för företags-, sparande- och miljöbeskattning. Däremot måste enhällighet gälla för andra skatter, till exempel inkomstskatter.

Mindre bra är att konventet inte tagit med det gamla LO-kravet om rätten till gränsöverskridande fackliga sympatiåtgärder. Europafacket arbetade för detta i konventet men det lyckades alltså inte. I remissvaret presenterar LO ett förslag till ny artikel med detta innehåll och uppmanar den svenska regeringen att verka för detta i den kommande
regeringskonferensen.

För mer information kontakta LOs pressinformation