LO

LO-ekonomerna i ekonomiska utsikter: Arbetslösheten blir högre än regeringen beräknat

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 10:16 CET

Den öppna arbetslösheten ökar med nästan 60 000 personer mellan 2006 och 2008. Samtidigt minskar den totala arbetslösheten endast med 20 000 personer. Det menar LO-ekonomerna som idag presenterar sin ekonomiska prognos i rapporten Ekonomiska utsikter.

Regeringens mer positiva arbetslöshetssiffror beror på två orsaker. Regeringen antar dels att medelarbetstiden ökar i en lägre takt än vad LO-ekonomerna spår, dels att arbetskraftsutbudet stagnerar år 2008.
I sin prognos för medelarbetstiden utgår LO-ekonomerna från Försäkringskassans bedömning att sjukfrånvaron minskar under 2007 och 2008. En än större faktor är den minskade tjänstledigheten som uppstår när friårsledigheten och utbildnings­vikariaten avvecklas.
Sambandet mellan förbättrad konjunktur och ökat arbetskraftsutbud, gör att LO-ekonomerna ser en fortsatt ökning av arbetskraftsutbudet också 2008.

Bruttonationalprodukten (BNP) blir hög i år och väntas öka med över fyra procent. 2007 mattas den något men blir drygt tre procent. År 2008 dämpas BNP-tillväxten ytterligare.

LO-ekonomerna bedömer att det årliga löneutrymmet under 2007 och 2008 ligger mellan är 3,8 och 4,3 procent.

Den nya regeringes sysselsättningspolitik visar sig, åtminstone i det korta perspektivet, vara en traditionell stimulans av allmän efterfrågan på varor och tjänster. Den starka sysselsättningen i år beror till en del på den förra regeringens sysselsättningsskapande åtgärder, men till övervägande del på den goda konjunkturen. Nästa års mer måttliga sysselsättningsökning har delvis sin grund i att skattelättnader ger ett tillskott till hushållens disponibla inkomster, som driver upp konsumtionen och därmed efterfrågan på arbetskraft. År 2008 klingar sysselsättningsuppgången av ytterligare när allmän efterfrågan dämpas.

Den nya regeringens arbetsmarknadspolitik innebär en dramatisk neddragning av de arbetsmarknadspolitiska programmen som driver upp den redan höga öppna arbetslösheten. När arbetslösheten är hög riskerar de som tvingas gå öppet arbetslösa under långa perioder att förlora kompetens. Följden kan bli att de antingen lämnar arbetskraften helt eller att de står kvar som arbetssökande men inte har de kvalifikationer som krävs för att kunna få ett jobb. Det är en politik som sannolikt minskar det framtida arbetsutbudet.

LO-ekonomerna uttalar viss förståelse för ytterligare räntehöjningar eftersom inflationstrycket från arbetsmarknaden bedöms komma att öka, men menar samtidigt att det sannolikt inte är nödvändigt eftersom lönebildningen förbättrats och ”tål” hög sysselsättning. Räntan bör definitivt inte höjas till mer än 3,5 procent om inte ekonomin utvecklas mycket annorlunda än vad såväl LO-ekonomernas som Riksbankens prognoser ger vid handen.
För mer information kontakta LOs pressinformation


Med hälsning

Ann Larsson
Pressekreterare, LO
105 53 STOCKHOLM
Tnr: 08-796 26 08 mobil: 070-676 26 08