LO

LO-ekonomerna i ekonomiska utsikter: Konjunkturuppgången medför inget inflationshot

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 10:17 CEST

Trots en hög BNP-tillväxt under de kommande åren, hamnar inte svensk
ekonomi i en högkonjunktur. Därtill är resursutnyttjandet för lågt.
Arbetslösheten kommer visserligen att minska högst påtagligt, men skulle
kunna minska med ytterligare 100 000 personer utan påtaglig risk för ökad
inflation.

Det menar LO-ekonomerna som avråder Riksbanken från att förändra
styrräntan innan avtalen på den privata arbetsmarknaden har löpt ut våren
2007.

- Det största problemet i svensk ekonomi kommer även fortsättningsvis att
vara bristande resursutnyttjande. Därför måste också Riksbanken hjälpa
till och vårda den ökade efterfrågan på arbetskraft som inträffar 2006 och
2007, säger LOs chefsekonom Dan Andersson.

LO-ekonomerna varnar för att grova generaliseringar av sambandet mellan
arbetslöshetsnivån och inflationen kan leda till ett fortsatt lågt
resursutnyttjande i svensk ekonomi.

- Arbetslösheten som helhet är ett alldeles för trubbigt instrument för
att bedöma inflationsrisken. Vi måste se till vilken typ av arbetslöshet
vi har. Inflationsrisken är stor vid omfattande strukturell arbetslöshet
eller friktionsarbetslöshet men inte vid konjunkturell arbetslöshet, säger
Dan Andersson.

LO-ekonomernas analyser av arbetslösheten visar att även med regeringens
jobbsatsningar så kan upp till 200 000 vara fortsatt arbetslösa av andra
orsaker än strukturella.

Den inhemska efterfrågan har nu övertagit rollen som den viktigaste
drivkraften för tillväxten då utrikeshandelns bidrag har dämpats. Det är
därför nödvändigt att de svenska hushållen i någon mån minskar sitt höga
sparande, menar LO-ekonomerna

- För att hushållen ska agera så, krävs att de känner ekonomisk trygghet.
Det kan dels göras genom att höja inkomsttaken i socialförsäkringarna så
att oron för vad som händer vid sjukdom och arbetslöshet minskar, dels
genom att de reala disponibla inkomsterna och förmögenheterna ökar, säger
Dan Andersson.

LO-ekonomerna pekar även i detta fall på vikten av att Riksbanken behåller
styrräntan.

- Höjs styrräntan påverkas huspriserna negativt vilket inverkar på
hushållens förmögenhet och soliditet, säger Dan Andersson.

För att säkerställa tilltron till statens möjligheter att finansiera sina
välfärdsambitioner krävs åtminstone en femprocentig ökning av antalet
arbetade timmar. Det menar LO-ekonomerna och efterlyser ett reformpaket
från regeringen som innehåller huvuddragen för en uthållig
sysselsättningsökning.


I bilagan nedan finns tabellen Försörjningsbalans och nyckeltal

För mer information kontakta LOs pressinformation


Ur LO-ekononernas Ekonomiska utsikter hösten 2005


Försörjningsbalans och nyckeltal
procentuell förändring

		
2004 2005 2006 2007
Privat konsumtion 1,8 2,4 3,6 3,2
Offentlig konsumtion 0,3 0,0 2,3 1,2
Investeringar 5,5 8,5 6,3 4,4
Lagerinvesteringar* -0,3 0,0 0,0 0,0
Export av varor och tjänster 10,6 3,2 6,4 6,0
Import av varor och tjänster 6,9 3,9 7,3 6,2
BNP 3,6 2,5 3,6 3,0
Nyckeltal:
Sysselsättning -0,4 0,2 1,5 0,7
Arbetslöshet, total** 8,0 8,3 8,0 7,5
Arbetslöshet, öppen *** 5,9 5,9 4,7 4,6
Sysselsättningsgrad 20-64 77,0 77,0 77,2 77,6
Timlön 3,2 3,3 3,5 4,0
KPI 0,4 0,5 1,1 1,2
Real disponibel inkomst 1,5 2,1 3,6 2,6
Bytesbalans **** 7,8 6,3 5,8 5,8


* Förändring i procent av föregående års BNP
** Procent av totalt utbud
*** Procent av arbetskraften
**** Procent av BNP
Källa: SCB samt egna beräkningar