LO

LO-ekonomerna i Ekonomiska utsikter: Stark sysselsättningsökning hotar inte inflationsmålet

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 10:05 CET

Den svenska ekonomin utvecklas starkt i år, BNP ökar med nära fyra procent
och sysselsättningen med nästan 80 000 personer. Till följd av bland annat
ett högre ränteläge då Riksbanken aviserat ytterligare räntehöjningar,
dämpas tillväxten 2007. Sysselsättningen fortsätter att öka men i en lägre
takt.

Det spår LO-ekonomerna i sin ekonomiska prognos som presenteras idag.

LO-ekonomerna skönjer ingen risk för att inflationsmålet hotas och ser
därför ingen anledning för riksbanken att genomföra ytterligare
räntehöjningar.

Trots den kraftiga sysselsättningsökningen så är det långt kvar till fullt
resursutnyttjande. När det nu finns fler lediga jobb söker sig fler
personer ut på arbetsmarknaden. Arbetsutbudet ökar nästan lika snabbt som
sysselsättningen. LO-ekonomerna menar därför att arbetsmarknaden visar sig
fungera bättre än vad många har hävdat. Det ökade arbetskraftsutbudet
påverkar också löneökningstakten som endast bedöms stiga marginellt enligt
LO-ekonomerna.

I sin rapport pekar LO-ekonomerna på behovet att reformera den ekonomiska
regim som Sverige har haft de senaste 15 åren. Denna har visserligen haft
det positiva med sig att skapa stabila statsfinanser och en låg inflation.
Däremot har den inte varit lika framgångsrik när det gäller
sysselsättningen. LO-ekonomerna efterlyser en ny syntes som förenar stabil
inflation med hög sysselsättning. Syntesen bör i huvudsak bygga på den
nuvarande ekonomisk-politiska regimen men regelverket som omgärdar
institutionerna behöver förbättras för att få en bättre fungerande
penningpolitik, finanspolitik och lönepolitik.

Statsfinanserna är goda, nu är det därför både nödvändigt och riktigt att
avsätta pengar för sämre tider. Kommunbuffertar bör inrättas så att
kommunerna kan upprätthålla sysselsättnings- och servicenivån i en
kommande konjunkturnedgång. LO-ekonomerna efterlyser också ett mer
intelligent utgiftstak som bygger på samhällsekonomiska kalkyler. Detta
måste innehålla en sysselsättningsmarginal så att inte kvaliteten i
arbetslinjen urholkas.

Väl medvetna om risken för en ökad öppen arbetslöshet och de politiska
påfrestningar detta medför, vill LO-ekonomerna att arbetslinjen stramas
upp. Antalet arbetade timmar har utvecklats allt för svagt och måste öka
drastiskt för att klara av det tryck som en ökad andel äldre i
befolkningen utsätter statsfinanserna för.

Riksbanken måste inrikta sin analys på ekonomins väsentliga faktorer.
Istället för att lägga så stor vikt på växelkurser och huspriser, bör den
i nuläget fokusera på arbetsmarknadens indikatorer. Detta förutsätter att
Riksbanken utvecklar sin metodik inom området och att den inte ställer upp
nya mål. Det tydligaste beviset för behovet av detta står Riksbanken
själva för genom att under lång tid ha hamnat påtagligt under sitt
inflationsmål och därmed bidragit till att hämma den ekonomiska
utvecklingen.
Lönebildningen har fungerat ansvarsfullt under den nuvarande regimen men
LO-ekonomerna utesluter inte att också den kan förbättras. Däremot menar
de att den måttfullhet som har kännetecknat löneutvecklingen inte har lett
till emotsett resultat. Jobben har inte kommit i den utsträckning som
förväntats.

För mer information kontakta LOs pressinformation