LO

LO-ekonomerna i rapport om moderat politik: Låginkomsttagare betalar höginkomsttagares skattesänkningar

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 10:07 CET

- Moderaterna vill använda politiken till att förstärka befintliga
inkomstskillnader. Det visar en fördelningsanalys av de konkreta förslag
moderaterna lägger i skatte-, transfereringssystemen och för
a-kassorna i sin senaste budgetmotion.

I rapporten ?Livet är orättvist ? ska politiken göra det värre? ? visar
LO-ekonomerna att moderaternas politik delar Sveriges befolkning i
arbetsför ålder (18-64 år) i två delar efter inkomst. Den halva som har
störst inkomster tillförs pengar. Den andra halvan, den med lägst
inkomster, skulle i stället få ett minskat ekonomiskt utrymme.

Av de skatte­sänkningar som tillfaller befolkningen i arbetsför ålder
skulle 77 procent tillfalla den halva av befolkningen med störst
nettoin­komster och 23 procent den halva med lägst nettoinkomster.
Anledningen till detta är att de med en hög frånvaro från arbetslivet
p.g.a. sjukdom, arbetslöshet eller förtidspension av naturliga skäl ligger
långt ner på inkomstskalan. Individer med en stor andel
transfereringsinkomster får inte del av moderaternas jobbavdrag och får
därför en mycket liten del av skattesänkningarna. Det innebär också att de
med lägre inkomster förlorar mer om ersättningsnivåerna sänks såsom
moderaterna föreslår, än vad individer högre upp i inkomstskalan gör.

För att få en uppskattning av vad moderaternas politik gör för dem som är
arbetslösa och sjuka under långa perioder har LO-ekonomerna också studerat
effekterna för dem som är arbetslösa eller sjukskrivna minst 10 månader av
året. De skulle förlora 30 000 kronor respektive 35 000 kronor om året i
genomsnitt. Ålderspensionärerna är en annan grupp som förlorar på
moderaternas politik ? i genomsnitt drygt 3 000 kronor om året. Det beror
på att de inte får del av de stora skattesänkningar som ges till dem som
arbetar men får vara med och finansiera detta bl.a. genom kraftigt höjda
trafikförsäkringspremier och höjda avgifter för läkemedel och sjukvård.

På sikt medför moderaternas ekonomiska politik att en stor grupp inte bara
kommer att pressas av försämringar av försäkringssystemen utan även av den
effekt moderaternas politik får på lönerna. Sänkta ersättningsnivåer, ett
jobbavdrag och svagare fackföreningar kommer att sätta en press nedåt på
lönerna för stora låglönegrupper på arbetsmarknaden. Tanken är just att
fler jobb ska uppstå genom sänkta löner.

Frågan är dock om det är värt priset med stora lönesänkningar för att
skapa fler jobb. Svaret är att det måste vägas mot uppoffringen i välfärd
som det innebär och mot alternativa metoder att öka sysselsättningen för
gruppen. Den skandinaviska vägen är traditionellt att öka arbetskraftens
kompetens inte att försämra villkoren.

För mer information kontakta LOs pressinformation