LO

LO i ny rapport: Gapet ökar kraftigt mellan barnfamiljer och familjer utan barn

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 10:06 CEST

o Det är mycket stora skillnader i ekonomisk standard mellan familjer med olika antal barn. Resultaten visar med stor tydlighet att inkomststandarden sjunker kraftigt med
ökat barnantal.

o Förmögenhetsskillnaderna är utomordentligt stora och detta oavsett om man ser till individer eller hushåll. Mest ojämnt fördelade är de finansiella tillgångarna och allra störst
är olikheterna vad gäller aktier.

Det är några slutsatser som kan dras ur LO-rapporten ”Inkomster och förmögenheter”.

Den grupp som har haft den sämsta inkomstutvecklingen är ensamstående med barn. Ökningen av inkomststandarden 1989 - 2003, mätt som real disponibel inkomst har för ensamstående arbetarhushåll med barn varit knappt 2 procent. För hela gruppen ensamstående löntagarhushåll med barn är ökningen ungefär densamma (3 procent). Bäst har utvecklingen varit för gifta/sammanboende tjänstmannahushåll utan barn, bland vilka de disponibla
inkomsterna i fast penningvärde ökat med ungefär 20 procent.

Gifta/sammanboende arbetarhushåll utan barn har i genomsnitt 159 000 kronor i disponibel inkomst per konsumtionsenhet 2003, medan de som har tre barn eller fler har knappt 86 000 kronor. Tvåbarnsfamiljen har en genomsnittlig inkomststandard som är 65 procent av den för familjen utan barn. Mönstret är detsamma för tjänstemannahushåll. Däremot ligger nivåerna betydligt högre än för motsvarande arbetarhushåll.

Även bland ensamstående är skillnaderna i inkomststandard mycket stora mellan hushåll med olika antal barn. Ensamstående arbetarhushåll med två eller flera barn har en disponibel inkomst som motsvarar 57 procent av den för hushåll utan barn. För ensamstående med barn är den genomsnittliga inkomststandarden i förhållande till den för motsvarande hushåll utan barn 68 procent.

-1990-talets besparingar slog hårt mot vissa grupper, särskilt barnfamiljer och ensamstående med barn. Barnens alltmer utsatta situation är ett kraftigt uttryck för de ökade klyftorna mellan familjerna. Vi kan inte acceptera att ökade klasskillnader ger barnen en sådan orättvis start i livet som den här rapporten visar, säger Erland Olauson, LOs förste vice ordförande.

Den genomsnittliga nettoförmögenheten för gifta/sammanboende arbetarhushåll med barn är 333 000 kronor, för låg och mellantjänstemannahushåll 765 000 kronor och för högre tjänstmannahushåll drygt 1 miljon kronor. De framgår att de finansiella tillgångarna är betydligt mera ojämnt fördelade än de reala och allra störst är olikheterna vad gäller börsnoterade aktier.

I alla de tre typerna av hushåll är det eget hem som dominerar bland tillgångarna. Den posten
står för närmare 65 procent av arbetarhushållens genomsnittliga tillgångar och nästan lika
mycket för de båda typerna av tjänstemannahushåll.

För ytterligare information kontakta Sven Nelander 08-796 26 25