LO

LO, TCO och SACO skriver gemensamt brev om förslaget till tjänstedirektiv

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 11:36 CEST

Wanja Lundby-Wedin, Sture Nordh och Anna Ekström har i ett gemensamt brev
till EU-kommissionären Frits Bolkestein givit synpunkter på förslaget till
tjänstedirektiv.

LO, TCO och SACO träffade kommissionären i Stockholm i september. Under
mötet framkom att EU-kommissionen inte på ett tillfredsställande sätt kan
ge svar på grundläggande frågor om direktivförslagets effekter på bl a de
svenska kollektivavtalen. Det framkom att kommissionen utgått ifrån att
svenska kollektivavtal automatiskt kan bli gällande för utländska företag
som verkar i Sverige.

Mot denna bakgrund inbjöd kommissionären de svenska organisationerna att
skriftligen redogöra för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar
beträffande tecknande av kollektivavtal m m. I skrivelsen finns en sådan
redogörelse, av vilken bl a framgår att svenska fackliga organisationer i
princip måste teckna kollektivavtal med varje individuellt utländskt
företag som verkar i Sverige med anställd arbetskraft.

I brevet hänvisas till Europafackets ställningstagande angående
tjänstedirektivet. Brevets huvudsakliga innehåll behandlar de effekter på
den svenska kollektivavtalsmodellen som de svenska facken förutser med
direktivförslagets nuvarande utformning. Brevet avslutas med ett antal
förslag som sammantaget skulle innebära fortsatta möjligheter att tillämpa
den svenska modellen när den fria rörligheten av tjänster regleras genom
ett tjänstedirektiv.

Ytterligare information om brevet till kommissionär Bolkestein lämnas av
Bo Rönngren LO, 070-537 09 30; Leif Dergel TCO, 070-481 91 12 samt Lena
Maier SACO, 0708-72 21 26.

Med hälsning

Johan Hall
Pressekreterare i LO
Barnhusgatan 18
105 53 Stockholm
070-649 26 06

http://www.saco.se/upload/2004%20lo%20tco%20saco%20bilaga%20tj%20dir.pdf