LO

LO vill förhindra skattedumpningen i EU

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 10:44 CET

En av de bärande idéerna i EU är att skapa lika konkurrens mellan
medlemsländerna. Men än är vi inte där. Ett exempel är skattepolitiken på
områden med så kallade rörliga skattebaser. Företagsskatten, skatterna på
sparande och miljö varierar kraftigt mellan medlemsländerna. Genom att
sänka alla eller vissa av dessa skatter kan de länder som vill locka till
sig företag och investeringar. Det är motsatsen till rättvis konkurrens
och kan på sikt leda till social dumping.

Det är grundtanken i ett yttrande som LOs representant i EUs Ekonomiska
och sociala kommitté, Lars Nyberg, nyligen lade fram och fick gehör för.

I yttrandet kräver också Lars Nyberg att alla beslut om dessa tre skatter
ska kunna tas med kvalificerad majoritet i ministerrådet. Idag krävs
enhällighet vilket i praktiken innebär vetorätt och gör att hela frågan
blockeras.

Framför allt är det Irland som vill ha kvar nuvarande ordning. ?Det
Irländska undret? bygger i stor utsträckning på att man medvetet sänkt
eller tagit bort dessa skatter för att locka till sig företag. Bland de
nya medlemsländerna är det i första hand Estland som är inne på liknande
tankegångar.

Från fackligt håll är frågan klar. Såväl LO som Europafacket vill att EU
inför miniminivåer på företagsskatter och på sparande och miljö. Man vill
dessutom att beslut ska kunna tas med kvalificerad majoritet.

LO har vid flera tillfällen för fram sina synpunkter till den svenska
regeringen. Senast i remissyttrandet inför den nu pågående
regeringskonferensen. Tyvärr har man inte mötts av någon förståelse.

? Detta är ett problem, säger Lars Nyberg. Men det är inte det enda
problemet om man vill undvika en orättvis skattekonkurrens. Variationerna
mellan medlemsländerna är mycket stora när det gäller hur skattebaserna
beräknas och hur effektivt skatterna drivs in. Ingen har gjort några
undersökningar av detta. Därför vet ingen heller hur hög till exempel
företagsskatten i realiteten är i de olika medlemsländerna.

Positivt är att kommissionen nyligen sagt att man framledes tänker ta itu
med detta.

? Yttrandet antogs med 78 röster för och 23 emot. Irland men även
Storbritannien var mot. Det är första gången Ekonomiska och sociala
kommittén tog så långtgående krav på skattepolitiken. Förhoppningsvis kan
det få en effekt på skattediskussionen i EU. Såväl kommissionen som
europaparlamentet inser att något måste göras, säger Lars Nyberg.

? Det behövs också en mer ingående debatt om de här frågorna i Sverige,
menar Lars Nyberg. Idag är alla länder i Europa påverkade av och beroende
av varandra. Det gäller inte minst delar av skattepolitiken. I viss mening
är den formella rätten att själv bestämma företagsskatter och skatt på
sparande och miljö något av en illusion.