Statistiska centralbyrån, SCB

Löneökningen för de privatanställda arbetarna har hittills uppmätts till 3,1 procent

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 10:12 CEST

Konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor, juli 2003:

Löneökningen för de privatanställda arbetarna har hittills uppmätts till 3,1 procent

Inom den privata sektorn ökade lönerna för arbetare och tjänstemän med 3,1 respektive 2,7 procent mellan juli 2002 och juli 2003. Löneökningen inom den statliga sektorn var 2,8 procent, inom den primärkommunala 1,9 procent och inom den landstingskommunala 2,3 procent.

Genomsnittslönen var …
Den genomsnittliga månadslönen i juli 2003 var för statlig sektor 24 500 kronor, för primärkommunal sektor 19 100 kronor och landstingskommunal sektor 22 100 kronor. Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän inom privat sektor var 26 500 kronor och den genomsnittliga timlönen för arbetare var 113 kronor.

Lönenivåerna för de olika sektorerna är inte jämförbara, eftersom de redovisade nivåerna för landstingskommunal och primärkommunal sektor inte inkluderar rörliga lönetillägg.

FAKTARUTA
Genomsnittslönen definitiv först efter ett år
Förändringstalen är baserade på den hittills uppmätta lönen för juli 2003 och den definitiva lönen för juli 2002. Till årets lön kan det komma ytterligare löneökningar i form av retroaktiva löneutbetalningar som en följd av lokala och/eller centrala löneavtal. Den slutliga genomsnittslönen fastställs först efter ett år. Vid jämförelser av löneutvecklingen mellan olika sektorer bör hänsyn tas till att lönerevisioner sker vid olika tidpunkter. Statlig sektor samt Kommunals avtal har lönerevisionstidpunkt 1 juli 2003.

Mer information:
* Statistiska meddelanden
En mer fullständig redovisning publiceras i de statistiska meddelandena AM38SM0310 (privat sektor), AM17SM0309 (statlig sektor) och AM49SM0310 (landstings- och primärkommunal sektor), som nu finns tillgängliga på SCB:s webbplats.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

* Statistikprodukt
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i statistiska meddelanden som nu finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle:
Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 30 oktober 2003 klockan 10.00. Dessutom publiceras genomsnittliga löneförändringar för de senaste tretton månaderna i ett sammanfattande statistisk meddelande, AM47SM0310, den 6 oktober 2003.