Statistiska centralbyrån, SCB

Löneökningen för de privatanställda arbetarna har hittills uppmätts till 3,3 procent

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 12:22 CET

Inom den privata sektorn ökade lönerna för arbetare och tjänstemän med 3,3 respektive 2,6 procent mellan augusti 2002 och augusti 2003. Löneökningen inom den statliga sektorn var 2,8 procent, för kommunerna 2,0 procent och för landstingen 2,8 procent.

Genomsnittslönen var …
Den genomsnittliga månadslönen i augusti 2003 var för statlig sektor 24 400 kronor, för kommunal sektor 19 100 kronor och för landstingssektorn 22 200 kronor. Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän inom privat sektor var 26 500 kronor och den genomsnittliga timlönen för arbetare var 114 kronor.

Lönenivåerna för de olika sektorerna är inte jämförbara eftersom de redovisade nivåerna för kommuner och landsting inte inkluderar rörliga lönetillägg.

Faktaruta
Förändringstalen är baserade på den hittills uppmätta lönen för augusti 2003 och den definitiva lönen för augusti 2002. Till årets lön kan det komma ytterligare löneökningar i form av retroaktiva löneutbetalningar som en följd av lokala och/eller centrala löneavtal. Den slutliga genomsnittslönen fastställs först efter ett år. Vid jämförelser av löneutvecklingen mellan olika sektorer bör hänsyn tas till att lönerevisioner sker vid olika tidpunkter.

Publikation
En mer fullständig redovisning av augusti 2003 publiceras i de statistiska meddelandena AM38SM0311 (privat sektor), AM17SM0310 (stalig sektor) och AM49SM0311 (kommuner och landsting), som nu finns tillgängliga på SCB:s webbplats.

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 1 december 2003 klockan 10.00. Dessutom publiceras genomsnittliga löneförändringar för de senaste tretton månaderna i ett sammanfattande statistiskt meddelande, AM47SM0311, den 5 november 2003.

Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08-545 292 40/45
Epost christina.euren@mi.se

Producent
SCB, Programmet för Konjunkturlönestatistik
701 89 ÖREBRO

Förfrågningar
Jenny Karlsson
Tfn 019-17 69 83
Epost jenny.karlsson@scb.se
Veronica Andersson
Tfn 019-17 66 19
Epost veronica.andersson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.