Statistiska centralbyrån, SCB

Löneökningen inom kommuner och landsting har uppmätts till 3,8 procent respektive 3,5 procent

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 10:17 CEST

Inom den privata sektorn ökade lönerna för arbetare och tjänstemän med 2,1 respektive 2,6 procent mellan augusti 2003 och augusti 2004. Löneökningen inom den statliga sektorn var 1,0 procent, för kommunerna 3,8 procent och för landstingen 3,5 procent.

Genomsnittslönen var ...
Den genomsnittliga månadslönen i augusti 2004 var för statlig sektor 25 100 kronor, för kommunal sektor 20 100 kronor och för landstingssektorn 23 300 kronor. Inom privat sektor var den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän 27 300 kronor och den genomsnittliga timlönen för arbetare 116 kronor.

Lönenivåerna för de olika sektorerna är inte jämförbara eftersom de redovisade nivåerna för kommuner och landsting inte inkluderar rörliga lönetillägg.

faktaruta på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____105159.asp

Förändringstalen är baserade på den hittills uppmätta lönen för augusti 2004 och den definitiva lönen för augusti 2003.

För ett flertal anställda inom privat sektor slöts löneavtal våren 2004, men för många har den nya lönen ännu inte betalats ut. De låga löneökningstalen för statlig sektor förklaras av att lönerevisionstidpunkten 2003 var i juli medan det nya avtalet ska gälla från 1 oktober 2004.

Publikation

En mer fullständig redovisning av augusti 2004 publiceras i de statistiska meddelandena AM38SM0410 (privat sektor), AM17SM0410 (statlig sektor) och AM49SM0410 (kommuner och landsting), som nu finns tillgängliga på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien publiceras den 30 november 2004 klockan 10.00. Dessutom publiceras genomsnittliga löneförändringar för de senaste tretton månaderna i ett sammanfattande statistiskt meddelande, AM47SM0410, den 4 november 2004.