Västra Götalandsregionen

Lönerna har blivit mer jämlika i NU-sjukvården

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 09:01 CET

Ett intensivt arbete för att få jämlika löner mellan kvinnor och män har pågått i NU-sjukvården under flera år. Nu börjar man se goda resultat.

Varje år görs en lönekartläggning för alla grupper inom NU-sjukvården. Man jämför då lön för lika arbete och vilka skillnader som finns mellan kvinnor och män. Under 2005 minskade skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner så mycket att man redan då nådde målet för 2006. Idag har kvinnorna i genomsnitt 70,87 % av männens lön, till skillnad från 69,01% i början av 2005. Det innebär drygt 500 kr till kvinnornas fördel. Nästa steg blir nu för personalavdelningen i samarbete med fackförbunden att jämföra lönerna mellan likvärdiga arbeten och analysera detta för att åtgärda lönenivåerna på olika sätt.


Ekonomisk rapport till och med februari
Resultatet för månaden uppgår till –8,1 miljoner kronor. Det var –1,309 miljoner kronor sämre än budget. Mest betydande för resultatet är den fortsatt mycket höga produktionstakten. Till viss del har också det uteblivna antalet asylsökande till Barn- och ungdomspsykiatrin bidragit. Efter regeringens nya lag för asylsökande beräknades den gruppen öka inom vården, vilket inte inträffade. Kostnaderna för personal ligger under budget trots den höga produktionstakten. För att klara att ta ansvaret för vårdgarantin förs nu dialog på regionnivå om ett extra tillskott för ortopedi, hud, urologi och vissa områden inom kirurgi. NU-sjukvården ser ut att klara sin prognos som säger att resultatet för året kommer att bli 0 kronor. Prognosen bygger på att NU-sjukvården får ersättning för överproduktionen.


Framtidens närsjukvård i FyrBoDal och Lilla Edet
NU-sjukvårdens styrelse beslutade att ställa sig bakom ett inriktningsdokument om framtidens närsjukvård i Fyrbodal och Lilla Edet. Dokumentet har tagits fram inom ett samarbetsprojekt mellan kommunerna och primärvården i FyrBoDal, NU-sjukvården samt hälso- och sjukvårdskansliet. Med närsjukvård menar man förebyggande vård, rehabilitering och vanliga och ofta förekommande vårdbehov som invånarna har samt vård för de grupper som behöver ha nära till den. Det dokument som nu tagits fram ska ligga till grund för en ökad och förbättrad samverkan kring närsjukvården i området.

I dokumentet beskrivs bland annat övergripande mål för samarbetet. Ett mål är att få en förbättrad samverkan för att de ”trösklar” som patienterna ibland upplever mellan de olika vårdgivarna ska försvinna. Ett annat mål handlar om att antalet patienter som diagnostiseras och behandlas inom närsjukvården ska öka utan att man tummar på säkerheten och den medicinska kvaliteten. Genom detta kommer man också att nå målet att antalet patienter som kommer akut ska minska genom att öka antalet insatser med planerad vård i god tid inom närsjukvården.

En arbetsgrupp med representanter från de olika intressenterna kommer nu att ta fram mer detaljerade handlingsplaner för arbetet.Ja till projektering av ny rättspsykiatrisk enhet
Styrelsen för NU-sjukvården åtar sig uppdraget att genomföra projekteringen av Brinkåsen, namnet på den nya rättspsykiatriska enhet inklusive psykosrehabilitering som nu planeras. Uppdraget kommer från Regionstyrelsen och finansieras ur Regionsstyrelsens utrymme för strategiska fastighetsinvesteringar. NU-styrelsen emotser att byggandet av Brinkåsen skapar möjligheter för ökad samverkan mellan psykiatrin och kriminalvården. Närmast påbörjas arbetet med upphandlingar.

Kontaktperson: Per Olov Blom, ordförande styrelsen för NU-sjukvården, tfn 0708-94 68 91
Sten Axelsson, NU-direktör, tfn 0520 – 47 83 93