Statistiska centralbyrån, SCB

Lönestrukturstatistik 2011: Tjänstemän inom privat sektor har högst genomsnittlig månadslön

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2012 10:10 CEST

Tjänstemän inom privat sektor hade den högsta genomsnittliga månadslönen, 34 800 kronor enligt Lönestrukturstatistiken för 2011. Den lägsta genomsnittliga månadslönen, 25 000 kronor, fanns i kommunerna. För arbetare inom privat sektor redovisas timlöner och den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) var 143,00 kronor. Det var små förändringar av löneskillnaden mellan män och kvinnor när hänsyn tagits till yrke, ålder, utbildning och arbetstid.

Den 20 juni 2012 kommer Medlingsinstitutet att presentera fördjupade analyser av löneutveckling och löneskillnad mellan män och kvinnor. Då presenteras lönestrukturstatistik för hela ekonomin, med timlöner omräknade till månadslöner.


Genomsnittlig månadslön samt timlön1 för arbetare inom privat sektor efter kön och sektor 20112
Deltidslöner har räknats om till motsvarande heltidslöner. Ingen hänsyn tas till kvinnors och mäns olika fördelning mellan yrke, ålder, utbildning eller arbetstid.

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____333866.aspx

1 Genomsnittslönen eller medelvärdet är summan av månads- eller timlönerna i respektive grupp delat med antalet personer i gruppen.
I genomsnittlig månads/timlön ingår för:
Privat sektor: fast lön, fasta tillägg, ackordskompensation, rörlig lön, ob-/skifttillägg samt tillägg för risk, smuts, värme o.d., förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid samt helglön för arbetare.
Kommuner, landsting och staten: grundlön inklusive fasta tillägg och rörliga tillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning, samt förmåner.

2 Mätperioden för lönestrukturstatistiken är en månad – september för privat och statlig sektor och november för kommuner och landsting. Statistiken är känslig för från vilket datum de nya avtalen gäller och om den nya lönen hade hunnit betalas ut vid mättillfället. Löneökningar efter mätmånaden är alltså inte noterade.

3 I förra årets pressmeddelande användes måttet för total timlön, som är högre än måttet för arbetade timmar. se sidan 59 i årets AM57SM1201 från SCB för definition.

Mellan september 2010 och samma månad 2011 ökade den genomsnittliga totala månadslönen för tjänstemän i privat sektor med 2,3 procent till 34 800 kronor. För kvinnor var genomsnittslönen 30 400 kronor (en ökning med 2,5 procent) och för män 38 300 kronor (2,2 procent). Cirka 1,3 miljoner privatanställda tjänstemän omfattas av statistiken, 45 procent av dem är kvinnor.

Under samma period ökade den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor med 2,1 procent till 143,00 kr. För kvinnor var den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) 133,50 kr (en ökning med 2,5 procent) och för män 146,60 kronor (2,2 procent). Cirka 1,2 miljoner privatanställda arbetare omfattas av statistiken, 32 procent av dem är kvinnor.

I kommunerna ökade den genomsnittliga månadslönen från november 2010 till november 2011 med 2,1 procent till 25 000 kronor. För kvinnor var genomsnittslönen 24 700 kronor  (en ökning med 2,2 procent) och för män 26 300 kronor (2,0 procent). Cirka 780 000 sysselsatta omfattas av statistiken, 79 procent av dem var kvinnor.

Inom landstingen ökade den genomsnittliga månadslönen mellan november 2010 och samma månad 2011 med 2,8 procent till 31 200 kronor. För kvinnor var genomsnittslönen 29 100 kronor (en ökning med 3,0 procent), för män 39 300 kronor (2,1 procent). Cirka 230 000 sysselsatta omfattas av statistiken, 79 procent av dem är kvinnor.

Inom staten ökade den genomsnittliga månadslönen mellan september 2010 och samma månad 2011 med 1,4 procent till 31 500 kronor. För kvinnor var genomsnittslönen 30 000 kronor (en ökning med 2,2 procent) och för män 33 100 kronor (en ökning med 0,6 procent). Cirka 230 000 sysselsatta omfattas av statistiken, 51 procent av dem var kvinnor.

Definitioner och förklaringar

Fakta om lönestrukturstatistiken

Lönestrukturstatistiken är en årlig undersökning som baseras på individuppgifter. Den innehåller uppgifter om kön, yrke, ålder, utbildning, arbetstid och region samt olika kombinationer av dessa variabler. Syftet med undersökningen är att ge jämförbar information om lönestrukturen på arbetsmarknaden. Den belyser lönenivå, lönestruktur och löneutveckling.

Lönestrukturstatistiken är lämplig att använda som underlag för olika analyser, t.ex. jämförelser mellan mäns och kvinnors löner. Det är inte lämpligt att använda den årliga lönestrukturstatistiken för att bedöma löneutvecklingen för enskilda, mindre grupper eftersom förändringstalen också beror på förändringar i gruppers sammansättning, t.ex. unga som kommer in och äldre som slutar.

Statistiken är uppdelad i fem sektorer, privat sektor: arbetare respektive tjänstemän, kommuner, landsting och staten. Inom privat sektor är statistiken uppdelad efter näringsgren. För privat sektor görs en urvalsundersökning (som omfattar ungefär hälften av samtliga anställda) medan offentlig sektor totalundersöks.

Publikation

Statistik som publiceras i anknytning till detta pressmeddelande finns tillgängliga via följande länkar:

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella svenska lönestatistiken.

Statistiken produceras av SCB. Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. 

Nästa publiceringstillfälle

Den 20 juni 2012 presenteras lönestrukturstatistik för hela ekonomin, med timlöner omräknade till månadslöner.
Statistikansvaring myndighet

Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar

John Ekberg
Tfn 08-545 292 42
E-post john.ekberg@mi.seProducent

SCB, Enheten för löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar

Daniel Widegren
Tfn 019 - 17 64 04
E-post daniel.widegren@scb.se
Lena Österberg
Tfn 019-17 60 19
E-post lena.osterberg@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.