Medlingsinstitutet

Löneutveckling till och med november 2013

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 09:05 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,3 procent för perioden januari till och med november 2013. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,2 procent och för arbetare 2,4 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med november månad 2013 jämfört med motsvarande period 2012. Jämför man enbart november månad 2013 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,3 procent för både näringslivet och hela ekonomin.

Den låga löneutvecklingen som redovisas för staten i oktober och november (mindre än en procent) hänger samman med att avtalen där löpte ut i september månad och att många statsanställda ännu inte fått ut nya löner.

De löneavtal som slutits under 2013 gav något lägre lönepåslag jämfört med 2012 års avtal. Enligt preliminära beräkningar från Medlingsinstitutet uppgår de avtalsmässiga löneökningarna för kalenderåret 2013 till i genomsnitt 2,2 procent, att jämföras med 2,8 procent 2012.

Skillnaden mellan åren har också att göra med när under året lönerevisionerna genomfördes.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 januari.

Mer information:

Bo Enegren 08-545 292 44


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.