Finansinspektionen

Lönsamt att delta i nyintroduktioner på aktiemarknaden under 2006

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 13:24 CET

Det var en god affär att delta i de nyintroduktioner som gjordes på den
svenska aktiemarknaden under 2006. Det visar Finansinspektionens nya
Kapitalbarometer som kom ut för första gången idag.

Vid en mätning två månader efter att introduktionen hade genomförts hade
de nyintroducerade aktierna på marknadsplatserna avkastat 12 procent mer
än Stockholmsbörsens index.

Kapitalbarometern visar också att aktiviteten på kapitalmarknaden har
ökat under 2006 och att antalet prospektärenden samt
erbjudandehandlingar är det högsta på fem år. FI godkände prospekt för
erbjudanden till allmänheten av aktier för ett värde om 28,5 miljarder
kronor under 2006.

Kapitalbarometern visar också på en hög aktivitet av utländska aktörer
på den svenska aktiemarknaden. Drygt 40 procent av de erbjudanden om köp
av bolag som lämnades kom från utländska budgivare. För perioden
1990-2004 var motsvarande andel i genomsnitt 28 procent.

Om Kapitalbarometern
Kapitalbarometern är en ny rapport som FI kommer att publicera årligen,
som innehåller statistik och annan information om hur företag anskaffar
kapital genom emissioner av aktier och andra finansiella instrument på
den svenska kapitalmarknaden. Kapitalbarometern innehåller även
information om uppköp av noterade företag. Informationen kommer från de
prospekt och erbjudandehandlingar som FI godkänner när ett företag vill
ta upp kapital från allmänheten på exempelvis aktiemarknaden eller när
ett noterat företag köps upp.

Om prospekt
FI ska granska och godkänna de informationshandlingar, så kallade
prospekt, som upprättas i samband med att finansiella instrument erbjuds
till allmänheten eller tas upp till handel på en börs eller auktoriserad
marknadsplats. Likaså ska FI granska och godkänna erbjudandehandlingar
som upprättas i samband med uppköpserbjudanden som riktas till
aktieägare i noterade aktiebolag. Under 2006 behandlade FI 368 sådana
ärenden.


Läs Kapitalbarometern på www.fi.se


Helena Östman

Informationschef
Tfn 08-787 82 20
Mob 070-398 08 19

Annika von Haartman
Enhetschef
Tel 08-787 83 15