Länsstyrelsen i Jönköpings län

Lövsumpskog blir naturreservat

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:12 CET

Måndagen den 12 februari fattade Länsstyrelsen beslut om att bilda naturreservatet Strömsholmsskogen. Reservatet ligger vid Huskvarnaån, mellan Ylen och Ramsjön i Jönköpings kommun.

- Strömsholmsskogen är en av de större lövsumpskogarna i länet, säger Helena Gralén vid Länsstyrelsen.

Strömsholmsskogen

Naturreservatet Strömsholmsskogen är 19 hektar stort. Området är långlänt och mycket blött. Huskvarnaån avgränsar reservatet mot norr. Skogen som domineras av björk och klibbal har fått utvecklas fritt och det finns rikligt med död ved. Den rikliga tillgången på död lövved är gynnsamt för många insekter och fåglar. Sumpskogen är artrik med högvuxna växter som älgört, tuvtåtel och olika starrarter.

Gamla klibbalar

Flera av alarna i Strömsholmsskogen står på så kallade socklar. Socklarna utgörs av rötter som "bär upp" stammen. Eftersom socklarna bildas hos äldre träd är de ett tecken på gammal, orörd skog.

- Ett besök i Strömsholmsskogen är spännande på många sätt, inte minst genom att det är så blött och att det finns så rikligt med död ved att det bitvis är mycket svårt att ta sig fram, berättar Helena Gralén.

Syftet med reservatet är att bevara naturvärdena och det kommer därför inte att göras några anordningar som underlättar för besökare.

Kontaktperson

Helena Gralén
Naturvårdshandläggare
Telefon: 036-39 51 40
Mobiltelefon: 070-508 67 19
E-post: lansstyrelsen@f.lst.se