Kemikalieinspektionen

Loggbok för byggnader ska minska miljö- och hälsofarliga ämnen

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 09:46 CET

- Vi vet för lite om vilka farliga ämnen som ingår i byggvaror och som alltså kan vara ett hot mot vår hälsa och vår miljö.

Det säger Kemikalieinspektionens (KemI) generaldirektör Ethel Forsberg i en kommentar till rapporten ´Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial´.

Rapporten är ett resultat av ett regeringsuppdrag till Kemikalieinspektionen att, i samråd med Boverket, bl.a. föreslå åtgärder för att förbättra deklarationen av farliga ämnen i byggmaterial.

Den svenska byggsektorn står i dag för omkring 40 procent av material och energianvändningen i Sverige och man använder ungefär 50 000 olika material och kemiska produkter. Materialen byggs in för lång tid framöver och därmed ökar riskerna för människors hälsa och för miljön. Det har tagits viktiga initiativ inom byggsektorn, t.ex. i form av byggvarudeklarationer. Dessa har dock inte fått den spridning som är nödvändig.

Kemikalieinspektionen föreslår olika åtgärder för att öka kunskapen om och minska riskerna med dessa material och produkter, bland annat:

* En loggbok – en dokumentation av byggprodukter och material – som följer byggnaden under dess livstid.
* Utökat stöd till upphandlare inom offentliga sektorn så att de lättare kan ställa krav på mer miljöanpassade produkter och material.
* Byggproduktdirektivet ska revideras och regeringen bör i samband med det bilda en arbetsgrupp med berörda myndigheter som i samråd med byggsektorn kan bereda svenska synpunkter. KemI anser att arbetsgruppen bör behandla hur miljö- och säkerhetskrav kan ställas på byggprodukter och om arbetsmiljö- och avfallsaspekter kan omfattas av direktivet.
* Sverige bör arbeta aktivt för att driva fram en global överenskommelse om ett system för information om kemikalier i varor.

- När den nya kemikalielagstiftningen (REACH) togs fram var information om kemikalier i varor, och bl.a. konsumentens rätt till denna information, en fråga som vi drev kraftfullt och som vi till delar fått gehör för i lagstiftningen, säger Ethel Forsberg. Det vi föreslår i den här utredningen är i linje med den nya lagstiftningen, som träder i kraft 2007, och med vårt nationella miljömål Giftfri miljö.

Rapporten: Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial (PDF, 736 kB).
http://kemi.se/upload/Medier/Pressmeddelanden/Docs/070119_bygg.pdf

Kontakt:

Anne-Marie Johansson, utredare, telefon 08-519 41 234, mobil:070-429 39 26
Karin Thorán, verksamhetschef, telefon 08-519 41 156, mobil: 070-767 89 07
Ethel Forsberg, generaldirektör, mobil: 070-429 38 82