Försvarsdepartementet

Lokalisering av Sveriges IT-incidentcentrum Sitic

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 09:20 CET

Regeringens särskilde utredare departementsrådet Jan Hyllander överlämnade idag delrapporten "Lokalisering av Sveriges IT-incidentcentrum (Sitic)" till försvarsminister Sten Tolgfors.

Regeringens uppdrag innebar att utreda formerna för och konsekvenserna av att flytta Sitic från Post- och telestyrelsen (PTS) till antingen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller Försvarets radioanstalt (FRA). Utredaren ska undersöka vilken av de två myndigheterna som bedöms bäst lämpad att vara ansvarig utifrån de behov och målsättningar som regeringen angett när det gäller bland annat att samla informationssäkerhetsfrågorna.

Utredaren föreslår att personalen och verksamheten vid Sitic inordnas i MSB från och med den 1 januari 2011. Utredarens bedömning är att förslaget att inordna verksamheten vid Sitic i MSB skulle få positiva konsekvenser både för arbetet med informationssäkerhet samt för arbetet med samhällets krisberedskap i stort och alltså gagna både det arbete som Sitic och MSB utför idag.

Genom att placera Sitic vid MSB åstadkoms en mer samlad lösning av ansvaret för informations­säkerhet på central myndighetsnivå. Det skapas också möjligheter att bättre integrera informationssäkerhetsarbetet i arbetet med samhällets krisberedskap, t.ex. arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.Kontakt:
Catharina Henriksson
Politiskt sakkunnig
08-405 12 53
070-326 90 19

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
070-548 51 74

Jan Hyllander
Särskild utredare
08-405 2634
070 211 96 95