Lomma kommun

Lomma kommun och Carema Äldreomsorg ser ljust på framtiden

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 13:39 CET

År 2005 handlade Lomma kommun upp hälften av sin vård- och omsorgsverksamhet. Carema Äldreomsorg, som av en enig socialnämnd fick uppdraget att utföra vård- och omsorgsarbetet i Lomma kommundel, är Sveriges näst största företag inom äldreomsorg, med daglig vård och omsorg till ungefär 5300 personer, på drygt 70 platser i Sverige. Valet av entreprenör gjordes efter en synnerligen noggrann utvärdering, där kvalitet värderades högre än priset.

Flera exceptionella omständig-heter samverkade dock till att brister uppstod i entreprenörens verksamhet, och under hösten 2006 blev situationen oacceptabel. Ingenting i bristernas karaktär eller omfattning talade dock för att de skulle ha uppkommit till följd av driftformen i sig.

I december 2006 gjorde kommunen tillsammans med entreprenören en noggrann genomgång av alla under år 2006 inrapporterade avvikelser. Kommunen anmälde då också några av fallen till entreprenören enligt Lex Sarah, och i samtliga dessa fall har sådana åtgärder vidtagits att någon vidare anmälan till länsstyrelsen inte är aktuell.

18-19 januari 2007 gjordes en planenlig uppföljning av första årets entreprenadverksamhet. En genomgång av samtliga punkter i avtalet mellan kommunen och Carema kompletterades med en genomgång av de åtgärder som vidtagits med anledning av de av kommunen i brev 2006-11-22 anmälda bristerna, samt kommunens 2006-12-13 enligt avtalet lämnade "reklamation". Enligt kommunens bedömning är samtliga brister nu åtgärdade på ett sådant sätt att ytterligare reklamationer inte är aktuella.

Utöver detta har kommunen och Carema gjort en separat överenskommelse om ekonomisk kompensation till Lomma kommun för de olägenheter som vållats kommunen och vårdtagarna inom entreprenörens verksamhet. Kommunen har ambitionen att berörda vårdtagare skall få del av denna kompensation, vilket Carema är positiv till.

Socialnämndens ordförande Christian Idström och förvaltningschefGull-Britt Melvanius kommenterar:

- Carema har reagerat kraftfullt och resolut för att så snabbt som möjligt återföra verksamheten till avtalsenlig nivå. Det är med stor tillfredsställelse och tillförsikt som vi nu lägger år 2006 bakom oss och ser fram emot ett gott och ömsesidigt givande samarbete.

Carema Omsorgs VD Bengt Marcusson kommenterar:
- Med denna överenskommelse visar Carema Omsorg att vi tar kvaliteten i äldreomsorgen på yttersta allvar och att vi som privat vårdföretag både vill och kan ta ansvar för de verksamheter vi får förtroende att driva.
- Carema Omsorg gläds åt att vi nu är samstämmiga med Lomma kommun i såväl själva uppgörelsen som åtgärdsplanen för att uppnå kvalitetsförbättringar.

Christian Idström ,Gull-Britt Melvaniusoch Bengt Marcusson kommenterar:
- Vi är mycket glada för att den ekonomiska gottgörelsen nu möjliggör att de gamla som blivit drabbade av tidigare brister kompenseras.

För mer information kontakta gärna:
- Gull-Britt Melvanius , förvaltningschef, Lomma kommun, 0733-41 12 40
- Christian Idström , socialnämndens ordförande, 070-207 40 71
- Bengt Marcusson, VD, Carema Omsorg AB, tfn 0708-56 23 01
- Elisabeth Frostell, informationschef Carema Omsorg, tfn 0733-77 50 70

Christian Idström
Ordf socialnämnden

Gull-Britt Melvanius
Förvaltningschef

Bengt Marcusson
VD Carema Omsorg