Loomis

Loomis helåret 2010: Marginalmålet på 8 procent uppnått Höjd utdelning med över 30 procent föreslås

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:03 CET

Loomis rörelseresultat (EBITA)(1) för helåret 2010 uppgick till 882 MSEK (837), inklusive valutaeffekter om –80 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 8,0 procent (7,0).

Intäkterna för helåret uppgick till 11 033 MSEK (11 989). Den organiska tillväxten utgjorde –1 procent (–3).

Resultatet före skatt uppgick till 759 MSEK (706) och resultatet efter skatt till 496 MSEK (500).

Rörelsens kassaflöde på 938 MSEK (789) uppgick till 106 procent (94) av rörelseresultatet (EBITA).

Vinsten per aktie var 6,80 SEK (6,85) före utspädning och 6,57 SEK (6,85) efter utspädning.

Styrelsen föreslår en utdelning för 2010 med 3,50 SEK (2,65) per aktie, vilket motsvarar en höjning med 32 procent i jämförelse med föregående år.

Fjärde kvartalet
Rörelseresultatet (EBITA) för fjärde kvartalet uppgick till 232 MSEK (237) och rörelsemarginalen ökade till 8,6 procent (8,2).

Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 2 691 MSEK (2 880).

Resultatet före skatt för fjärde kvartalet uppgick till 199 MSEK (206) och resultatet efter skatt till 133 MSEK (150).

Vinsten per aktie var 1,82 SEK (2,06) före utspädning och 1,75 SEK (2,01) efter utspädning.


- Det koncernövergripande arbetet som genomförts med kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar samt vårt starka kassaflöde gör att vi står väl rustade för att nå våra nya finansiella och operationella mål. Dessa mål innefattar bland annat en rörelsemarginal om 10 procent senast 2014 samt expansion på såväl nya som i befintliga marknader, säger Loomis koncernchef Lars Blecko.

1) Resultat före räntor, skatt och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar.


2011-02-10

Lars Blecko
VD och Koncernchef
Mobiltelefonnummer: 070-641 49 10

Loomis erbjuder säkra och effektiva lösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återför-säljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 370 operativa platsenheter i 13 europeiska länder och i USA. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.


Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011 kl. 08:00