Loomis

Loomis januari-september 2010: Kraftig marginalförbättring och fortsatt starkt kassaflöde

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 09:35 CET

Loomis rörelseresultat (EBITA)(1) för årets första nio månader uppgick till 650 MSEK inklusive valutaeffekter om –60 MSEK, jämfört med 601 MSEK för motsvarande period 2009. Rörelsemarginalen ökade till 7,8 procent (6,6).

Intäkterna under perioden uppgick till 8 342 MSEK (9 109). Den organiska tillväxten utgjorde –1 procent (–3).

Resultatet före skatt uppgick till 560 MSEK (500) och resultatet efter skatt var 364 MSEK (350).

Rörelsens kassaflöde på 740 MSEK (503) uppgick till 114 procent (84) av rörelseresultatet (EBITA).

Vinsten per aktie var 4,98 SEK (4,79) före utspädning och 4,82 SEK (4,79) efter utspädning.

Tredje kvartalet
Rörelseresultatet (EBITA) för tredje kvartalet uppgick till 271 MSEK (233) och rörelsemarginalen ökade till 9,8 procent (8,0).

Intäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 2 765 MSEK (2 904).

Resultatet före skatt för tredje kvartalet uppgick till 244 MSEK (202) och resultatet efter skatt var 157 MSEK (142).

Vinsten per aktie var 2,14 SEK (1,94) före utspädning och 2,07 SEK (1,94) efter utspädning.

- Beträffande det tredje kvartalet vill jag speciellt framhäva utvecklingen i Europa där rörelsemarginalen steg till 12,1 procent (10,7) och rörelseresultatet ökade till 215 MSEK (203). En bidragande orsak till detta är att omstruktureringen av den franska verksamheten som inleddes under det första kvartalet, och som fortgår enligt plan, har börjat ge ett positivt resultat, säger Loomis koncernchef Lars Blecko.

Loomis viktigaste kortsiktiga finansiella mål, en rörelsemarginal på minst 8 procent för helåret 2010, kvarstår.

1) Resultat före räntor, skatt och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar.

2010-11-05

Lars Blecko
VD och koncernchef
Mobiltelefonnummer: 070-641 49 10

Loomis erbjuder säkra och effektiva lösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 370 operativa platsenheter i 13 europeiska länder och i USA. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2010 kl. 08.00.