Lovisagruvan AB

Lovisagruvan: Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:04 CET

(Aktietorget: LOVI)

Aktieägarna i Lovisagruvan AB (publ) , 556481-0074, kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 25 mars 2010 ,kl 18.15 i Konferens Spårvagnshallarna, lokal Biljetten, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.
Smörgås serveras från kl 17.45.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 19 mars 2010.
Någon förhandsanmälan erfordras ej. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt kunna förevisas vid stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 19 mars 2010, då sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB.

Förslag till dagordning
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman, förslag Torsten Börjemalm.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Verksamhetsbeskrivning
8. Beslut om
" fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
" dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda balansräkningen
" ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av valberedning
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om utdelning

Styrelsen föreslår att 1,50 SEK per aktie delas ut. Avstämningsdag för utdelning blir den 30 mars och utdelningen betalas den 6 april.

Beslut om styrelsens sammansättning och revisorer samt arvodering
Valberedningen föreslår att antalet ledamöter tillsvidare skall vara fyra. Göran Nordenhök, Torsten Börjemalm , Ingemar Skaret och Stefan Sädbom är beredda att fortsätta som ordinarie styrelseledamöter.
Revisorsval har skett vid tidigare tidpunkt. Björn Bäckvall, Ernst&Young, auktoriserad revisor kvarstår.
Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med oförändrat 100 000 till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.
Till valberedning föreslås oförändrat val av Göran Nordenhök, Loars olofsson,Morten Werner och Peter Öster

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Box 149, 711 31 Lindesberg, samt hos Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm (telefon 070-511 3212) från och med två veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer även att läggas ut på bolagets hemsida, www.Lovisagruvan.se.