Lovisagruvan AB

Lovisagruvan: Kvartalsrapport nr 3, 2010

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 10:40 CEST

Kvartalet, juli-september 2010
Intäkter från malmleveranser under tredje kvartalet 2010 uppgick till 9,1 MSEK (mot 13,6 för samma period 2009), en minskning med 33 %.
Rörelseresultatet efter avskrivningar minskade med 9 % till 6,0 MSEK (6,6), en rörelsemarginal på 66 % (48).
Kvartalets vinst efter schablonskatt uppgick till 4,4 MSEK, (4,9).
Vinsten per aktie uppgick till 1,29 SEK per aktie (1,42).

Nio månader, januari-september 2010
Intäkter från malmleveranser under de första nio månaderna 2010 uppgick till 27,3 MSEK (mot 28,9 för samma period 2009), en minskning med 6 %.
Rörelseresultatet efter avskrivningar ökade till 12,8 MSEK (12,0), en rörelsemarginal på 47 % (41).
Resultatet efter finansnetto uppgick till 12,8 MSEK (11,9).
Periodens vinst efter schablonskatt uppgick till 9,4 MSEK, (8,8).
Vinsten per aktie uppgick till 2,75 SEK (2,56) per aktie.

Metallpriserna har stabiliserats och gått upp något under kvartalet efter den successiva försvagning som skedde under första halvåret 2010. De var också högre än motsvarande kvartal 2009. Detta i kombination med positivt utfall av prissäkringarna kompenserade det mesta av den lägre leveranskvantiteten.

Den första september infördes treskift i produktionen, med oförändrad personalstyrka, i syfte att öka tiden för ut-nyttjande av produktionspunkterna och utrustningen. Produktionsresultatet under september utföll mycket väl.

Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 6,0 MSEK (6,6) en minskning med 9 %. Likvida medel uppgick till 6,4 MSEK vid periodens slut. Den goda finansiella situationen har möjliggjort beslut om extra utdelning av vinstmedlen i bokslutet för 2009. Extra utdelningen uppgår till 0,50 kronor vartill åtgår 1,7 MSEK. Den sammanlagda utdelningen uppgår därmed till 2,00 kronor för räkenskapsåret 2009.

Stämningsansökan riktad mot Handelsbanken har resulterat i svaromål till Stockholms Tingsrätt från Handelsbanken och ytterligare preciseringar från Lovisagruvan. (Mer om ärendet finns i årsredovisningen för 2009).

Finansiell och ekonomisk information avseende 2010 och 2011
Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4, 10 februari 2011
Kvartalsrapport nr 1, den 28 april 2011
Kvartalsrapport nr 2, den 11 augusti 2011

Varje månad informeras om levererade kvantiteter samt metallpris- och USD-utveckling.
All informationen förmedlas till media av Aktietorget. Informationen läggs även ut på bolagets hemsida www.lovisagruvan.se. Det är även möjligt att i sin mobiltelefon ladda ner en applikation som ger information om aktiehandeln och de senaste nyheterna om Lovisagruvan. Nerladdning kan ske från hemsidan. Aktieägare som önskar få information till sin egen e-mailadress kan arrangera detta på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se genom att gå in där på 'Nyheter' och sedan 'Prenumeration'.

Rapporten har inte granskats av revisorerna.