Lucent Oil AB

Lucent Oil: Kvartalsredogörelse för perioden 2010-07-01 - 2010-09-30

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 10:29 CET

 

Perioden i sammandrag

Koncernen
* Nettoomsättningen uppgick till 2 510 (2 697) tkr
* Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 1 209 (951 )tkr
* Resultat efter skatt uppgick till 471 (240) tkr
* Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5 532 (4 617) tkr

Moderbolaget
* Nettoomsättningen uppgick till 646 (960) tkr
* Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 44 (129) tkr
* Resultat efter skatt uppgick till 68 (127) tkr
* Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 728 (1 180) tkr

Händelser under perioden
* Lucent Oil har flyttat till nya lokaler
* Phoenix har tecknat avtal som säkrar avsättningen av en större mängd producerad olja


Kommande rapportdatum
Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2010

Bokslutskommuniké för 2010 - publiceras den 18:e februari 2011
Årsredovisning för 2010 - publiceras i maj 2011
Kvartalsredogörelse kvartal 1 2011 - publiceras i maj 2011

VD kommentar
Resultatet för koncernen blev 471 tSEK för kvartalet och steg jämfört med samma period 2009 som var 240 tSEK. Omsättningen för kvartalet minskade dock något till 2 510 tSEK jämfört med kvartal 3 föregående år då omsättningen var 2 697 tSEK. För omsättningsminskningen stod moderbolaget som haft en svag försäljning under kvartalet. Försäljningen till nya kunder som har bearbetats har varit mindre än önskat och dragit ut på tiden då kunderna har krävt en del support. Förhoppningen är att det fördjupade samarbetet med tiden kommer att medföra ökande volymer i och med omställningen till Lucents produkter.

Försommarens marknadsbearbetning av norra Europa har lett till en närmare kontakt med en ny potentiell samarbetspartner inom området oljigt avfall. Diskussioner har förts om ett gemensamt projekt vilken har lett till att en utredning har satts igång, där man ska se över hur bolagen gemensamt skall gå vidare. Sannolikt kommer ett sådant samarbete inte vara igång förrän tidigast slutet av sommaren 2011.

Under slutet av perioden flyttade Lucent Oil sin verksamhet och har sammanfört kontor och verkstad som tidigare varit lokaliserade på olika platser. Sammanförandet kommer att förenkla och underlätta för framtida projekt. Ytan har minskats med en tredjedel men lokalerna är så pass flexibla och det finns utrymme för bolaget att anpassa dessa för framtida förändringar.

Dotterbolaget Phoenix ökade sin omsättning något till 207 tEUR jämfört med föregående års omsättning 177 tEUR vilken är en följd av den fortsatt stabila avsättningen av producerad olja. Volymerna av uppsamlad olja fortsätter att vara stabil och fartygstrafiken har återhämtat sig till stor del ifrån stiltjen efter den djupaste delen av finanskrisen.

Phoenix tecknade under perioden ett leveransavtal med en viktig oljekund vilket säkrar avsättningen av en stor del av den producerade oljan. Ett antal nya potentiella kunder har bearbetats och förhandlingar om nya avtal pågår gällande uppsamlingen av och behandlingen av oljigt avfall.

Boll Lucent är fortsatt positiva till en order innan årsskiftet men sannolikheten att det drar ut på tiden ökar. Finansierings alternativ granskas för närvarande för att korta ned beslutskedjan hos potentiella kunder.

Kungens Kurva den 11 november 2010

Siimon Vaske
Verkställande Direktör och Koncernchef