L E Lundbergföretagen AB

Lundbergs bokslutskommuniké för 2010

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 13:01 CET

  • Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2010 till 37,2 mdr kronor (600 kronor per aktie) jämfört med 28,0 mdr kronor (452 kronor per aktie) vid förra årsskiftet. Den 21 februari 2011 var motsvarande värde 36,2 mdr kronor (584 kronor per aktie).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 21 171 Mkr (21 073).
  • Rörelseresultatet blev 5 978 Mkr (2 987). Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar, reverseringar och orealiserade värdeförändringar uppgick till 3 406 Mkr (3 544).
  • Koncernens resultat efter skatt blev 3 941 Mkr (2 119) varav minoritetens andel 1 458 Mkr (531).
  • Resultat (exklusive minoritet) per aktie uppgick till 40:05 kronor (25:61).
  • Utdelningen föreslås höjas till 7:50 kronor (6:50) per aktie.
  • Styrelsen föreslår en fondemission 1:1 med avstämningsdag i mitten av maj, genom vilken varje aktie av serie A ger rätt till en ny aktie av serie A och varje aktie av serie B ger rätt till en ny aktie av serie B.
  • I december träffades avtal om att avyttra hela aktieinnehavet i Cardo för 4,7 mdr kronor vilket ger en reavinst om 2,5 mdr kronor.