Lundin Mining AB

LUNDIN MINING HAR SLUTFÖRT FÖRVÄRVET AV 49 PROCENT I DET RYSKA ZINK-BLYPROJEKTET OZERNOE

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 08:39 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44207

17 november 2006 (TSX: LUN; SSE: LUMI, AMEX: LMC) Lundin Mining Corporation ("Lundin Mining" eller "Bolaget") kan i dag meddela att det av Bolaget helägda dotterbolaget Lundin Mining AB har slutfört förvärvet av 49 procent i zink-blyprojektet Ozernoe i den ryska republiken Burjatien. Lundin Minings investering uppgår till USD 125 miljoner. I en preliminär bedömning av projektet finns planer för en dagbrottsgruva. Indikerade mineraltillgångar uppskattas till 157 miljoner ton med en halt om 5,2% zink och 1,0% bly.

Lundin Mining och Metropol har bildat ett joint-venturebolag i vilket Lundin Mining äger 49 procent och Metropol 51 procent. Verksamheten i bolaget regleras genom ett aktieägaravtal. Ozernoe GOK skall utveckla Ozernoefyndigheten och driva gruvan. Lundin Minings totala investering i Ozernoefyndigheten uppgår till USD 125 miljoner. Av beloppet har USD 2 miljoner sedan tidigare utbetalats för att säkra exklusiviteten till projektet. USD 113 miljoner har utbetalats i samband med att transaktionen slutfördes, varav cirka USD 10 miljoner riktas till joint-venturebolaget för att täcka kostnader som uppkommit sedan avsiktsförklaringen undertecknades i maj 2006, i syfte att utföra en lönsamhetsstudie ("bankable feasibility study"). Det resterande beloppet om USD 10 miljoner kommer att utbetalas då projektet tas i kommersiell produktion. Det slutgiltiga förvärvsbeloppet kan komma att justeras baserat på resultaten från de enligt JORC-koden beräknade zinktillgångarna i lönsamhetsstudie
n
("bankable feasibility study").

Lundin Mining har det övergripnade ansvaret för att att leda utvecklings- och det operationella arbetet, innefattande planering, utveckling och konstruktion, och verka som operatör vid gruvans framtida drift. Preliminära beräkningar, enligt den prefeasibility-studie som utförts, indikerar en total investering om USD 400 miljoner. Lundin Mining har åtagit sig att arrangera motsvarande 60 procent av projektfinansieringen. Resterande 40 procent kommer att utgöras av eget kapital som finansieras av Lundin Mining och Metropol pro rata.

Leif Engström har utsetts till General Director för Ozernoeprojektet. Leif Engström har stor erfarenhet av att leda och driva projekt och har en mycket omfattande internationell erfarenhet. Han har under 30 år arbetat med infrastruktur- och gruvprojekt i Mellanöstern, Afrika och Europa. Göran Arlefalk utsetts till Deputy General Director och har stor erfarenhet av internationellt arbete, Senast har Göran Arlefalk arbetat som konsult och projektledare. Göran Arlefalk är svenska medborgare. Valentin Buhov har utsetts till Chief Geologist. Valentin Buhov har avlagt geologexamen vid Gruv- och Geologiuniversitet i Sofia, Bulgarien. och har mer än 13 års erfarenhet från prospektering och gruvindustrin, senast som chefsgeolog i Ivanhoe-Hereward Bulgaria EAD.

För närvarande pågår ett infyllnadsprogram och tre riggar borrar i området. Arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning pågår, bostäder har börjat uppföras och förbättringar av vägnätet på går. "Att avsluta förvärvet av Ozernoe är ett viktigt steg i arbetet att utveckla fyndigheten till en betydande gruva. Vi har också varit lyckosamma i rekryteringsarbetet och har ett starkt management med lång erfarenhet på plats." säger Karl-Axel Waplan, koncernchef och COO i Lundin Mining.

"Vi är entusiastiska över Ozernoeprojektet och det värde som tillförs aktieägarna i vårt nyligen sammanslagna bolag. Ozernoe är en zinkfyndighet i världsklass som under ledning av Karl-Axel och våra nya medarbetare kommer att utvecklas till en zinkgruva i världsklass. Vi är också entusiastiska över att kunna etablera oss i Ryssland som kommer att betyda mycket för Lundin Minings framtida tillväxt." säger Colin K. Benner, vice styrelseordförande och verkställande direktör i Lundin Mining.

Nyligen gick Lundin Mining och EuroZinc samman till ett företag och skapade därigenom en snabbt växande, mellanstor gruvproducent som verkar inom förvärv, propspektering, utveckling och gruvbrytning av basmetaller internationellt. Företaget driver Neves-Corvogruvan i Portugal, Zinkgruvan and Storliden i Sverige och Galmoy på Irland. Prospekteringsportföljen är omfattande och innefattar intressen i internationella utvecklingsprojekt. Lundin Mining har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada, och den verkställande ledningen i Stockholm, Sverige.

Lundin Mining är ett aktivt företag inom mineralprospektering och en snabbväxande producent av basmetaller, med fokus på zink. Företaget äge rfyra gruvor, två i Sverige, Zinkgruvan och Storliden, en i Portugal och en på Irland, Galmoy. Prospekteringsportföljen är omfattande och inkluderar även intresseandelar i internationella samarbets- och utvecklingsprojekt. Lundin Mining har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada och den verkställande ledningen i Stockholm. Lundin Minings aktier är noterade på Torontobörsen och de svenska depåbevisen på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information, kontakta:
Colin K. Benner, vice styrelseordförande & VD: +1 604 681-1337
Karl-Axel Waplan, koncernchef & COO: +46-705-10 42 39
Catarina Ihre, Manager, Investor Relations: +46 70 607 92 63