Lundin Mining AB

LUNDIN MINING RAPPORTERAR PRODUKTIONSRESULTAT FÖR FJÄRDE KVARTALET 2006 OCH HELÅRET 2006

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 08:48 CET

6 februari 2007, (TSX: LUN; SSE: LUMI; AMEX: LMC) Lundin Mining Corporation ("Lundin Mining" eller "Bolaget") kan idag rapportera följande produktionsresultat för fjärde kvartalet 2006 och helåret 2006.

"År 2006 var ett starkt år för Lundin Mining, genom samgåendet med EuroZinc, utvecklingen av våra gruvprojekt och genom arbetet med att förbättra produktiviteten i våra gruvor. Sedan slutet av 2006 driver vi tre zinkprojekt; Ozernoe, Aljustrel och Neves-Corvo, och vi söker aktivt efter ytterligare möjligheter inom basmetaller." säger C.K. Benner, vice styrelseordförande och verkställande direktör. "Vi har slutfört arbetet med sammanslagningen mellan Lundin Mining och EuroZinc och arbetar med att ytterligare förstärka kompetensen för att kunna möta Bolagets framtida tillväxt."

Följande produktionsresultat och övriga väsentliga händelser kan rapporteras för fjärde kvartalet 2006 och för helåret 2006. Produktionsresultaten presenteras som om Lundin Mining Corporation och EuroZinc Mining Corporation verkat som ett bolag under helåret 2006.


Produktionsresultat och väsentliga händelser under 2006

· Samgående mellan Lundin Mining and EuroZinc Mining.
· 3,9 miljoner ton bruten och bearbetad malm.
· 89 218 ton producerad koppar.
· 171 293 ton producerad zink.
· 45 106 ton producerad bly.
· 2 538 225 ounces producerat silver.
· Zinkproduktionen i Zinkgruvan ökade med 8,5% tack vare högre halter och förbättrat utbyte.
· Produktion av zink i Neves-Corvo startade under juli månad. Verket uppnådde planerad kapacitet under december.
· Förvärv av 49% i Ozernoe, världens sjätte största zinkfyndighet från IMF Metropol/East Siberian Metals. Utvecklingen av projektet påbörjades.

Verksamheten, fjärde kvartalet 2006

Neves-Corvo

· Under fjärde kvartalet 2006 bröts 591 616 ton malm, vilket motsvarar en ökning om 13% jämfört med motsvarande period 2005. Volymökningen är dels en följd av gruvans brytningsprogram men är också en effekt av den uppstartade zinkproduktionen i gruvan under året.

· Kopparproduktionen var under det fjärde kvartalet 2006 17% lägre än under det fjärde kvartalet 2005 vilket beror på lägre planerade halter. Cut-offnivån har kunnat sänkas tack vare de höga kopparpriserna, därigenom kan ökade volymer malm brytas och gruvans livslängd förlängas. Kopparhalten var under det fjärde kvartalet 2006 4,52% jämfört med 4,97% under det fjärde kvartalet 2005.

· Kopparkoncentrathalten uppgick under fjärde kvartalet 2006 till 24,60%, vilket är samma nivå som under fjärde kvartalet 2005.

· Kopparutbytet var under fjärde kvartalet 2006 86,97% jämfört med 88,29% under motsvarande period 2005.

· Zinkproduktionen vid Neves-Corvo startade något före plan under juli 2006 och zinkverket nådde under december månad planerade nivåer för utbyten och koncentrathalter.

· Utvärderingen av systemet for deponering av anrikningssand genomfördes och slutrapport kommer att lämnas in i mars 2007. Metoden avses säkra deponeringskapacitet till år 2022 vid nuvarande produktionsnivå.

· Omkring 13 600 meter av definitionsborrning genomfördes på den västra kanten av fyndigheterna Neves och Lombador. Borrningarna har resulterat i att en studie kommer att göras för att analysera möjligheterna att väsentligt öka zinkproduktionen i gruvan.

· Bolaget har initierat två kampanjer vid gruvan i syfte att höja produktiviten hos de anställda och för att optimera produktionen.

· Den genomsnittliga frånvaronivån var 2%, vilket är den lägsta nivån någonsin i Bolagets historia.

· Somincor, det portugisiska dotterbolag som driver Neves-Corvo, valdes till "Årets bästa företag" av dagstidningen Diario de Noticias national. Priset, som delas ut årligen, är ett erkännande av goda resultat inom nio olika kvantitativa mått och prestationer.


Zinkgruvan

· Under fjärde kvartalet 2006 bröts 240 589 ton malm, vilket motsvarar en volymökning om 23% jämfört med motsvarande period under 2005.

· Produktionen i anrikningsverket ökade med 25 218 ton, eller 13%, under fjärde kvartalet 2006 jämfört med fjärde kvartalet 2005.

· Zinkproduktionen under fjärde kvartalet uppgick till 19 750 ton och var 19% högre jämfört med fjärde kvartalet 2005 (16 549 ton) tack vare högre volymer bruten malm och högre zinkhalter. Zinkhalten uppgick under det fjärde kvartalet 2006 till 9,33% jämfört med 8,96% under fjärde kvartalet 2005.

· Blyproduktionen under fjärde kvartalet 2006 uppgick till 8 653 ton, vilket är i nivå med motsvarande period 2005 (8 496 ton). Blyhalterna var lägre under fjärde kvartalet 2006 (4,27%) jämfört med motsvarande period 2005 (4,80%).

· Silverproduktionen uppgick till i stort sett samma nivå under fjärde kvartalet 2006 (475 751 ounces) som under motsvarande kvartal 2005 (486 042 ounces).

· Zink- och blyhalterna i koncentraten var högre under fjärde kvartalet 2006 jämfört med motsvarande period 2005. Halten zink i koncentraten uppgick till 53,95% jämfört med 52,96%. Halten bly i koncentraten uppgick till 74,97% jämfört med 73,54%.

· Utbytet av både zink och bly ökade under kvartalet. Zinkutbytet ökade från 92,29% under fjärde kvartalet 2005 till 93,88% under fjärde kvartalet 2006. Motsvarande ökade blyutbytet från 88,47% till 89,69%.


Galmoy
· Under fjärde kvartalet 2006 bröts 158 957 ton malm jämfört med 153 686 ton malm undet fjärde kvartalet 2005.

· Halterna var lägre under det fjärde kvartalet 2006 än under motsvarande period 2005 beoende på gruvans brytningsprogram. Zinkhalten uppgick till 10,3% och blyhalten till 2,5% jämfört med 14,8% respektive 3,8%.

· Under fjärde kvartalet 2006 uppgick utbytet av zink till 82,27% jämfört med 84,18% under fjärde kvartalet 2005. Utbytet var enligt förväntningarna mot bakgrund av den rapporterade zinkhalten om 10,3%.

· Utbytet av bly uppgick till 68,60% undet fjärde kvartalet 2006 jämfört med 71,47% under motsvarande period 2005. Mot bakgrund av den lägre blyhalten var utbytet var högre än förväntat.

· Zinkproduktionen var 36% lägre under det fjärde kvartalet 2006 jämfört med motsvarande period 2005, som är en effekt av lägre zinkhalter. Av samma skäl minskade blyproduktionen med 39%.

· De lokala fackföreningarna hänsköt pågående förhandlingar till medlarfunktionen, Labour Relations Commission

· En expansion av blykretsen genomfördes under fjärde kvartalet 2006 genom installation av ytterligare en flotationscell. Genom en ökad flotationsvolym kommer verkets utbyten av bly och zink att öka.

Storliden
· Volymen bruten malm uppgick till 88 605 ton under fjärde kvartalet 2006, en ökning med 7% jämfört med fjärde kvartalet 2005. Ökningen beror på den förändring i gruvans brytningsprogram som genomfördes under tredje kvartalet 2006, med ökade produktionsvolymer från områden i gruvan som uppvisar lägre halter.

· Volymen anrikad malm uppgick under fjärde kvartalet 2006 till 92 541 ton, en ökning med 17% jämfört med fjärde kvartalet 2005.

· Produktionen av zink-och kopparmetall var lägre undet fjärde kvartalet 2006 än under fjärde kvartalet 2005 på grund av lägre halter. Utbytet var i stort sett oförändrat.


Gruvprojekt, fjärde kvartalet 2006

Ozernoe
· Förvärvet av 49% i Ozernoe från IMF Metropol/East Siberian Metals slutfördes under november och arbetet med att utveckla projektet har påbörjats.
· Nyckelmedarbetare finns på plats vid fyndigheten.
· En Projektkommitté har bildats tillsammans med East Siberian Metals.
· En anbudsprocess i syfte att anlita extern expertis för att genomföra en lönsamhetsstudie, Bankable Feasibility Study, pågår.

Aljustrel
· Definitionsborrning (cirka 3 000 meter) vid Moinhofyndigheten utfördes. Resultaten från borrningarna medgav en uppgradering av indikerade mineraltillgångar till kända mineraltillgångar. Uppgraderingen av mineraltillgångarna ger stöd vid detaljplanering av produktionen i Aljustrel.


· Den portugisiske premiärministern öppnade officiellt Aljustrelprojektet den 15 maj 2006, då Bolaget påbörjade utvecklingen och konstruktionsarbetet för den planerade produtionsstarten under september 2007.

· Den 7 september genomfördes en första sprängning, som kan anses markera starten på rampdrivningen i Feitas.

Norrliden/Evafyndigheten

· En lönsamhetsstudie (pre-feasibility study) har påbörjats i Norrlidenfyndigheten. Norrliden har också erhållit gruvbrytningtillstånd.

· Ansökningsförfarande för att erhålla gruvbrytningstillstånd för Evafyndigheten har inletts.


Lundin Mining publicerar den finansiella rapporten för fjärde kvartalet 2006 och helåret 2006 den 22 februari kl 08.30 CET. En separat pressrelease med ytterligare information kommer inom kort att publiceras.


Lundin Mining är ett snabbt växande bolag som verkar internationellt inom förvärv, prospektering och utveckling av basmetallfyndigheter och inom gruvdrift. Bolaget äger fyra gruvor; Neves-Corvo i Portugal, Zinkgruvan och Storliden i Sverige och Galmoygruvan på Irland.


För ytterligare information vänligen kontakta

Catarina Ihre, Investor Relations: 070-607-9263
Sophia Shane, Investor Relations: 1-604-689-7842
Ron Ewing, Vice-President: 1-604-681-1337