Lunds Energi AB

Lunds Energikoncernen i samarbete med Vetlanda Energi & Teknik

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:12 CET

Lunds Energikoncernen levererar el åt Elhandel i Vetlanda, Vetlanda Energi & Tekniks dotterbolag. Elhandel i Vetlanda fortsätter att sälja el till kunderna och drar samtidigt nytta av stordriftsfördelarna i Lunds Energikoncernen.

Vetlanda Energi & Teknik och dotterbolaget Elhandel i Vetlanda har tidigare köpt sin el från en annan leverantör. När avtalet med den förra leverantören gick ut sökte man en ny stark samarbetspartner med samma syn på vikten av lokal förankring och närhet till kunderna som Vetlanda Energi & Teknik. Avtal har därför tecknats med Lunds Energikoncernen AB.

- Genom samarbetet med Lunds Energikoncernen minimerar vi vår egen risk samtidigt som vi försäkrar oss om att vi finns kvar som ett lokalt elförsäljningsbolag med hög tillgänglighet och hög servicegrad på orten. Vi får en större potential att utveckla verksamheten här i Vetlanda. En stor fördel är att vi har en större koncern bakom oss som kan ge stöd. Vi har därmed också möjlighet att nyttja de stordriftsfördelar som finns i elförsäljningsverksamhe-ten och på så sätt arbeta mer effektivt. Detta är något som kunderna i längden gynnas av, säger Ola Rosander, VD för Vetlanda Energi & Teknik.

Upplägget är att Lunds Energikoncernen, via ett av sina dotterbolag, svarar för elanskaffningen åt Elhandel i Vetlanda som sedan säljer den vidare till sina kunder. Elhandel i Vetlanda fortsätter också, precis som tidigare, att sköta kundtjänst och fakturering.

- Vi har lång erfarenhet av att handla på den nordiska elbörsen NordPool och vi arbetar på liknande sätt med andra samarbetspartners. Genom att vi följer marknadsutvecklingen på börsen på nära håll kan vi skapa en stabilitet som ger en trygghet för Vetlandas kunder. Vi kan även vi bidra till att utveckla produktutbudet eftersom vi ger Elhandel i Vetlanda tillgång till våra erfarenheter från andra lokala marknader. Vi kommer dessutom att förstärka vår närvaro i området genom att anställa en regionansvarig som placeras i Vetlanda, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ).

Elhandel i Vetlanda producerar även el i sina lokala vattenkraftverk. Den el som produceras köper Lunds Energikoncernen av Elhandel i Vetlanda och säljer vidare på NordPool, den nordiska handelsplatsen som i princip omsätter all el som förbrukas i Sverige. Totalt sett omfattar hela affären leverans av cirka 125 GWh årligen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ), 046-35 60 01 alt. 070-512 03 80.
E-post: jan.samuelsson@lundsenergi.se.

Ola Rosander, VD för Vetlanda Energi och Teknik AB, 0383-76 38 71 alt. 070-561 90 89. E-post ola.rosander@vetlanda.se

Lunds Energikoncernen AB (publ)
Lunds Energikoncernen AB ägs, via holdingbolaget Kraftringen AB, av fyra skånska kommuner och då till 82,4 % av Lunds kom-mun, 12,0 % av Eslövs kommun, 3,5 % av Hörby kommun samt 2,1 % av Lomma kommun. Antalet energikunder uppgår till 163 000 och 425 personer är anställda i koncernen. Verksamheten omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster. Läs mer på www.lundsenergikoncernen.se.

Vetlanda Energi AB
Vetlanda Energi och Teknik är ett helägt kommunalt bolag som har varit verksamt sedan 1907. Bolaget omsätter idag 200 Mkr och har totalt 70 medarbetare. Verksamhetsområdena omfattar elnät, fjärrvärme, bredbandstjänster, vatten och avlopp, renhåll-ning och elhandel. Läs mer på www.vetlandaenergi.se.