Lunds universitet

Lunds universitet beräknar överskott på 450 miljoner

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 14:11 CET

​Lunds universitet visar för årets nio första månader ett överskott på 325 miljoner. (275 miljoner för samma period i fjol). Totalt beräknas överskottet nu hamna på 450 miljoner för hela 2010. Tidigare har prognosen varit 350 miljoner kronor men analysen i samband med bokslutet per 30 september har lett till en ny prognos på 450 miljoner kronor. För mer information: Avdelningschef Elisabeth Pupp 046 – 222 71 16 Elisabeth.Pupp@eken.lu.se Rektor Per Eriksson, 0708-247106, rektor@rektor.lu.se Frågor och svar om överskottet Finns överskottet per 30 september både inom utbildning och forskning? Inom forskning, konstnärlig utveckling och utbildning på forskarnivå (forskning) uppgår överskottet till 247 miljoner medan utbildning på grund och avancerad nivå (utbildning) visar ett överskott på 78 mnkr. Hur ser prognosen ut för helåret 2010? Lunds universitets prognos för hela 2010 visar ett överskott på 450 miljoner varav utbildning visar ett överskott på 100 miljoner och forskning ett överskott på 350 miljoner. Myndighetskapitalet uppgick den 31 december 2009 till 1 255 mnkr och genom överskottet under 2010 kommer denna reserv att öka till 1 710 mnkr. Hur stort myndighetskapital är rimligt att ha? Långsiktigt är universitetets mål att myndighetskapitalet ska uppgå till cirka 7 procent av årskostnaderna, d.v.s. cirka 500 mnkr, vilket motsvarar driftskostnaderna under cirka en månad. Hur kommer det sig att Lunds universitet har ett så stort överskott? Det är främst tre faktorer: • En kraftig ökning av anslagen de senaste åren. • Den omständliga proceduren för att anställa professorer och även andra lärare och forskare. • Det råder sparsamhet och försiktighet ute verksamheten och universitetets implementering av modellen för redovisning av indirekta kostnader bidrar till detta. Dessa faktorer gör att många enheter visar ett litet positivt resultat som sammantaget blir stort för universitetet som helhet. Vad kan pengarna användas till? Universitetsstyrelsen har tidigare fattat beslut om hur myndighetskapitalet ska användas för satsningar inom utbildning och forskning: • Lunds universitet har av regeringen fått i uppdrag att medfinansiera satsningarna på MAX IV och ESS AB med 685 miljoner kronor. • Inom grundutbildningen ska myndighetskapitalet användas för att klara uppbyggnadsfasen av Campus Helsingborg, apotekarutbildningen och lärarutbildningen. • Lunds universitet har under flera år satt av medel för att förnya campusområdet i Lund. Detta projekt omfattar både en förnyelse av lokaler, modernisering av lärosalar och studentarbetsplatser samt investeringar i forskningsinfrastruktur. Myndighetskapitalet utgör också riskpengar för oförutsedda händelser inom universitetet. De kan tas i anspråk bl.a om införandet av studieavgifter leder till en minskning av antalet studerande eller om de externa forskningsanslagen skulle minska. Har det genomförts några åtgärder hittills i år? Lunds universitet står finansiellt starkt och kan därför genomföra en kraftfull och väl planerad utbyggnad både av forskningen och av utbildningen. Utbyggnaden under årets första nio månader uppgick till drygt 230 medarbetare, räknat i heltidsekvivalenter, och en fortsatt ökning är planerad framöver. Anna Johansson, Kommunikationsavdelningen, Lunds universitet 046-222 70 18, 0709-525251, anna.johansson@rektor.lu.se