Oxyma Innovation

Lyckat seminarium om framgångsrik produktutveckling

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 14:35 CEST

- När vi grundade Oxyma för nio år var det med en stark övertygelse att bidra till fler lönsamma produkter. Årets talare visar alla exempel på framgångsrik produktutveckling som vi haft glädjen att medverka i. Med våra seminarier vill vi dela med oss av vårt arbetssätt för affärsfokuserad produktutveckling som bygger på forskningsresultat och erfarenheter av individer i samspel.

Med de orden öppnade Oxymas vd Johan Norelius den nionde upplagan av seminariet Framgångsrik Produktutveckling. Därefter tog moderatorn Fredrik Karlsson från Ny Teknik över stafettpinnen och introducerade Niclas Uggla, CTO på Nilar, som berättade om företagets fokuserade patentstrategi för
att skapa värde i bolaget.

”Det finns inga världspatent”

Niclas Uggla poängterade att huvudsyftet med patentstrategin är att skydda den egna teknikutvecklingen. Patent ger innehavaren möjlighet att hindra andra från att tillverka produkten.

Med noggrann analys och på ett närmast schackliknande sätt blockerar Nilar för konkurrenter genom att söka patent i exempelvis transitländer. Därmed undviker företaget kostnader för patent i alla
destinationsländer.

Det finns inga världspatent, alla patent är nationella och söks i varje land. Kostnaden är den begränsande faktorn, och även ett företag som Ericsson nöjer sig med patent i 30 länder. Men man ska komma ihåg att det skapar värde i ett framtida bolag. Nilars patent utgör omkring 80 procent av värdet när man köper in sig i bolaget.

Ledarskapet är A och O

Manfred Åstrand som är en erfaren ledargestalt efter 30 år som projektledare och chef på Atlas Copco kunde bidra med ett mycket uppskattat helikopterperspektiv på utvecklingsarbetet i programpunkten ”Effektivitet och fallgropar i R&D”.

Med tidlösa modeller och välgrundade insikter om ledarskapets betydelse, vikten av utvecklingsarbete och svårigheten att följa med teknikskiften i rätt tid lyftes Scania, Ericsson och även Atlas Copco fram som dokumenterat goda exempel på effektiv R&D.

Manfred Åstrand visade också hur annars välskötta företag kan raderas ut på grund av bristande produktutveckling. Åkermans nämndes som ett exempel och även Facit som missade ett stort teknikskifte.

- Effektiviteten i R&D har en direkt inverkan på företagets totala resultat - och på sikt även på företagets fortlevnad.

Fyra fundament för framgång

När fallgroparna listades hördes flera igenkännande skratt från publiken: Projektet börjar för sent, tiden för fältprov kortas ner pga förseningar, det är för stora tekniska oklarheter från start, resurser från andra linjechefer är inte förankrade, kraven ändras under projektets gång, för många projekt drivs samtidigt och slutligen att organisationen har olika prioriteringar och därför drar åt olika håll.

- Enligt min mening finns det fyra fundament för framgångsrik produktutveckling. Bra chefer och ledare är avgörande. Utvecklingsavdelningens kompetens behöver följa affärsmålen, och vi behöver
introducera nya medarbetare på ett bra sätt. Utvecklarna behöver få applikationskunnande, dvs komma ut i fält och förstå hur produkten ska användas. Och sist av allt behövs stöttande processer.

Systematiserat utvecklingsarbete

Därefter var det dags för Mattias Jacobsson, utvecklingschef på Silva, att beskriva den framgångsrika utvecklingen av pannlampan Runner. Bra intern införsäljning där alla avdelningar bidrog under förstudien pekades ut som en kritisk framgångsfaktor. Men projektet får gott betyg på fler punkter:

- Säljproverna kom i tid, serieleveransen kom planenligt för att passa marknadsaktiviteterna, utvecklingsarbetet höll budget, försäljningen har varit bra och reklamationsgraden har varit låg, sammanfattade Mattias som framhöll att Silva har systematiserat utvecklingsarbetet på ett
lyckosamt sätt.

Några av de svårigheter som Mattias Jacobsson kunde peka ut i projektet rörde sena problem med optiken, viss omfördelning av resurser i projektet och relativt hög belastning – något som flera deltagare kände igen.

”Bad news in time is good news”

Utvecklingsavdelningen på Silva har flera principer för att arbeta effektivt:

-  I vissa fall följer vi tumregeln att fatta beslut när vi har 80 procent av kunskapen. Då bedömer vi att de sista 20 procenten av underlaget är alltför tidskrävande att hämta in i förhållande till värdet. Vi hade också tydliga begränsningar i projektet och sade att vi gärna värderar en bra idé, men var samtidigt tydliga med att det kan innebära en försening. Och med högt i tak arbetade vi efter devisen ”bad
news in time is good news.”

Positiv återkoppling från spetsanvändare under arbetets gång gav Silva en viktig bekräftelse på att utvecklingen av pannlampan gick i rätt riktning. Mattias poängterade även att arbetsgruppen hade tryggheten av att ha genomfört liknande projekt tidigare – det är svårare att bryta ny mark.

Helhetssyn bidrar till framgångsrik produktutveckling

Efter en paneldebatt med många frågor från publiken tackade Johan Norelius talare, moderator och publik genom att summera förmiddagen:

- Alla har med stor samstämmighet talat om vikten av att fånga marknadens behov, och vi har sett hur det underlättar att jobba med känd teknik. Om känd teknik löser behoven kan det innebära att man snabbt hinner ut på marknaden. Vi har också blivit påminda om värdet av kommunikation i projekten. I vårt arbete som konsulter inom produktutveckling ställer vi många frågor för att förstå förutsättningarna – även affärsmodellen kan påverka produktens utformning. På varje punkt vill vi på Oxyma dela med oss av samlad kunskap och erfarenhet för att bidra till våra kunders arbete med framgångsrik produktutveckling.

Oxyma är ett konsultföretag inom produktutveckling. När vi startade 2004 var vi pionjärer och började arbeta med ett affärsinriktat förhållningssätt till produktutveckling.Under årens lopp har vi hjälpt våra kunder att bli framgångsrika genom att koppla ihop teknik med affärsnytta. Kanske är det därför som efterfrågan på våra tjänster ständigt växer.