Stockholms Läns Landsting

(m), (fp), (kd): En utsträckt hand för Stockholmsregionen

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 15:44 CEST

Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tillskriver i dag landstingets vänstermajoritet med en uppmaning till samtal för att lösa landstingets problem. Redan tidigare har vi försökt att få majoriteten till ett gemensamt agerande för Stockholmsregionens bästa.

Underskottet 2003 kommer att överstiga 2 miljarder kronor och förväntas bli än större de kommande åren. Detta trots att landstingsskatten chockhöjdes med 1:30 vid årsskiftet och gav Stockholms län landets högsta landstingsskatt.
Brevet är ämnat att utgöra grund för långsiktiga samtal över partigränserna med syfte att komma tillrätta med utjämningsskatten och nå en långsiktig reformagenda för sjukvården i länet. Siktet är inställt på att säkerställa länsinvånarna en god sjukvård, en väl fungerande kollektivtrafik och en hållbar ekonomisk utveckling i landstinget. Huvudpunkterna i brevet är följande:

1. Regelrätta överläggningar med regeringen om utjämningsskatten och krav på ökat statligt ansvarstagande för forskning i länet samt investeringar i kollektivtrafiken.

2. En långsiktig reformagenda i landstinget syftande till ökad konkurrens och fler fristående alternativ, detta särskilt inriktat på akutsjukvården.

3. Bättre ersättningssystem och tydligare gränsdragning mellan beställare och utförare inom sjukvården. Detta för att nå ett bättre resursutnyttjande och en säkrare ekonomisk planering.

4. Minskat centralstyre i landstinget. Större frihet och ökat ansvar för landstingets medarbetare genom att mindre enheter tillskapas i verksamheten.

Brevet bifogas nedan.

För mer information, kontakta:

Kristoffer Tamsons (m)
070-737 41 23

Patrik Silverudd (fp)
070-737 42 54

Jan Fjellstedt (kd)
070-737 41 51

Moderata Samlingspartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna

Till
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet

I det öppna brev ni 2003-09-10 skickat till företrädarna för oppositionen i Stockholms läns landsting - moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna - besvaras vår begäran om ett gemensamt agerande för regionens bästa. Att landstingets ekonomiska situation är allvarlig är vi alla överens om. Likaså att det krävs en långsiktig agenda för att komma till rätta med problemen. Samtidigt är det viktigt att samtal om en sådan agenda tar sin utgångspunkt i en korrekt problembild.

Först och främst är det viktigt att slå fast att orsaken till de ekonomiska problemen i Stockholms läns landsting inte huvudsakligen är interna. Skatteintäkterna och tillväxten utvecklas i dag sämre i Stockholmsregionen än för landet i övrigt. Det huvudsakliga skälet till att landstinget i dag brottas med miljardunderskott och att framtiden ser mörk ut har emellertid att göra med utjämningsskatten. Det torde därför vara uppenbart att långsiktiga samtal om landstingets ekonomi måste ha en reformering av skatteutjämningssystemet högst på agendan. I det allvarliga läge som landstinget befinner sig kan det inte nog betonas hur viktigt detta är. Får vi inte stora lättnader för utjämningsskattens kostnader kan de ekonomiska problemen inte lösas.

Därtill har landstinget tagit ett finansiellt ansvar för bl.a. forskning och kollektivtrafik i en omfattning som även de borde föranleda överläggningar med staten. Staten har ett uttalat ansvar för forskningen i landet, vilket borde gälla även i Stockholmsregionen. Även vad gäller kollektivtrafiken krävs en översyn av systemet för statsbidrag samt krav på ökat statligt stöd till våra framtida investeringar.

Stockholms läns landsting har även behov av att vidta egna åtgärder. Det är emellertid viktigt att dessa inte sker drastiskt eller är illa genomtänkta. Att göra snabba och centralt dirigerade neddragningar i form av t ex anställnings- eller investeringsstopp kan säkert ge mindre kortsiktiga effekter för landstigets ekonomi. På längre sikt riskerar de emellertid att leda till stora merkostnader. Därtill skulle det innebära hårda slag mot länsinvånarnas möjligheter till en god vård och en väl fungerande kollektivtrafik. Erfarenheter från tidigare beslut av socialdemokraterna i mitten av 1990-talet talar här sitt tydliga språk.

Det krävs en långsiktig reformagenda för landstinget. Inom sjukvården finns behov av långtgående reformer som genom bättre ersättningssystem och en tydligare gränsdragning mellan utförare och beställare, syftandes till säkrare ekonomisk planering kombinerad med en hög ambition att klara sjukvårdsbehovet.

Med utgångspunkt i det goda exemplet S:t Görans sjukhus bör en ökad konkurrensutsättning inom akutsjukvården diskuteras. En bättre ekonomi inom vården förutsätter ökad konkurrens, fler fristående alternativ och att landstingets medarbetare ges ökat ansvar genom att mindre enheter tillskapas. Möjligheten att upphandla hela vårdkedjor kan påverka såväl bättre täckning av patienternas behov som en effektivare vård.

Finns en verklig vilja från majoritetens sida är vi beredda att föra samtal om landstingets ekonomiska situation samt vilka åtgärder som krävs för att vi ska kunna lösa denna. Ovan har vi redogjort för vad vi anser bör vara dessa samtals utgångspunkt. Med en korrekt problembild och en långsiktigt reformagenda är vi övertygade om att vi kan säkerställa en god sjukvård, en väl fungerande kollektivtrafik och en hållbar ekonomisk utveckling i landstinget. Möjligheterna avgörs till stor del om samarbetsvilja finns i landstingsmajoriteten. Ytterst är det emellertid avhängigt att regeringen tar sitt ansvar för situationen.

Chris Heister
Gruppledare (m)

Birgitta Rydberg
Gruppledare (fp)

Stig Nyman
Gruppledare (kd)