Rikspolisstyrelsen

Målet att inga kriminella MC-gäng ska finnas i Östergötland vid utgången av 2009 ligger fast

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 17:22 CEST

I arbetet mot den organiserade brottsligheten har de samverkande myndigheterna och kommunerna idag haft ett uppföljningsmöte. Där diskuterades hur arbetet har fungerat och vilka resultat som uppnåtts. Parterna beslutade också om den framtida inriktningen.

Under stor uppmärksamhet beslutades en gemensam handlingsplan mot den organiserade kriminaliteten den 12 februari i år. Samtliga enades om målet att det inte ska finnas några kriminella motorcykelgäng i Östergötland vid utgången av 2009.

- Det har varit ett framgångsr ikt halvår och effekterna av den här samverkansformen är mycket positiva, säger Kennet Andersson, säkerhetschef Linköpings kommun.

Linköpings kommun köpte Hog Riders lokal och har nu rivit den. I Norrköping pågår förhandlingar om uppsägning angående Top Sides lokaler i Åby. Man kan redan nu säga att arbetet nått halvvägs. Flera förundersökningar pågår mot medlemmar i kriminella MC-klubbar som bl.a. rör narkotikabrott och häleri.

- Östergötland har nu ett fungerande arbetssätt där flera myndigheter och samtliga kommuner jobbar mot ett gemensamt mål. Detta ska nu vidareutvecklas och anknyta till uppdraget som regeringen har gett oss att vidta åtgärder för att säkerställa en effektiv och uthållig bekämpning av den grova kriminaliteten, säger Göran Pettersson Polismyndigheten i Östergötland.

Regeringen har gett Polisen i samarbete med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket uppdrag et att inrätta särskilda aktionsgrupper och att etablera regionala underrättelsecentra. Vid Polisen i Östergötland kommer att inrättas en grupp och ett center. En viktig framgångsfaktor i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten är samverkan över myndighetsgränserna. Detta är en förändring av arbetsmetoder där Östergötland redan ligger långt framme.

Vid mötet betonades det förebyggande arbetet för att förhindra rekrytering av ungdomar till den kriminella MC-miljön och vikten av att i säkra vinningen av brott. Det arbete som pågår med att sluta överenskommelser mellan Polisen och varje kommun är en bra metod för att Polisens, skolans och de sociala myndigheternas verksamhet bättre ska jacka i varandra.

På mötet beslutades att arbetet även fortsättningsvis ska inriktas mot personer och bolag som är knutna till den kriminella MC-miljön, men även mot att granska kopplingarna till krogmiljön, bygg- och bemanningsföretag och telemarketingföretag.

För fråg or:
Göran Pettersson, Polismyndigheten i Östergötland, 011-21 64 21
Kennet Andersson, Linköpings kommun, 070-552 95 71