Stockholmsbörsen AB

Månadsstatistik för OMX’ börser februari 2006

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 15:32 CET

Handelsrekord

Aktieomsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till 22,3 miljarder SEK per dag (tidigare rekord: 21,5 miljarder SEK per dag i januari 2006).

Antalet avslut på OMX’ börser låg i genomsnitt på 120 749 avslut per dag (tidigare rekord: 117 572 avslut per dag i januari 2006).
Handel i aktier
Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick till 37 769 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 30 061 mkr). Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick till 120 749 (den senaste tolvmånaders perioden: 88 261).

Omsättningshastigheten uppgick till 130%.

Handel i derivat
Den genomsnittliga derivatomsättningen i svenska, finska och danska aktie- och ränterelaterade produkter uppgick till 634 335 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 497 529 kontrakt) per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick till 561 889 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 456 021 kontrakt) per dag, medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick till 72 446 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 41 507 kontrakt) per dag.

Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var 115,2 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 53,4 mkr) per dag.

Rapporten omfattar statistik från börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Tallinn, Riga och Vilnius. De rapporterade siffrorna avser samtliga sex börser tillsammans om inte annat anges. Alla siffror är omräknade till svenska kronor.

Obligationer
Den genomsnittliga obligationsomsättningen per dag uppgick till 83 898 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 94 538 mkr) per dag.

Warranter
Den genomsnittliga warrantomsättningen per dag uppgick till 103,8 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 64,8 mkr) per dag.

Börsnoterade fonder / Unit trusts
Den genomsnittliga fond/Unit trust omsättningen per dag uppgick till 767 mkr (den senaste tolvmånaders perioden: 660 mkr) per dag.

Indexutveckling
Under februari steg OMXS30 index med 3,4%, OMXH25 index steg med 5,7%, OMXC20 index steg med 0,4%, OMXT index steg med 0,5%, OMXR index sjönk med 12,0% och OMXV index sjönk med 8,0%.

Medlemmar
Den 28 februari uppgick det totala antalet medlemmar till 149 (exkluderat 101 stycken som är medlemmar på mer än en börs) varav Stockholmsbörsen har 86 medlemmar, Helsingforsbörsen har 51 medlemmar, Köpenhamnsbörsen har 51 medlemmar, Tallinnbörsen har 19 medlemmar, Rigabörsen har 18 medlemmar och Vilniusbörsen har 25 medlemmar.

Noteringar

Aktier
Det sammanlagda börsvärdet för alla noterade bolag uppgick den 28 februari till 7 337 (28 februari, 2005: 5 629) mdr kr. Två bolag noterades på Stockholmsbörsen. Två bolag noterades på Köpenhamnsbörsen och ett bolag avnoterades. Det totala antalet noterade bolag är 680 (exkluderat nio dubbelnoteringar) varav 273 bolag är noterade på Stockholmsbörsen, 137 är noterade på Helsingforsbörsen, 177 är noterade på Köpenhamnsbörsen, 15 är noterade på Tallinnbörsen, 44 är noterade på Rigabörsen och 43 är noterade på Vilniusbörsen.

Obligationer
Det totala antalet noterade obligationer är 4 290, varav 1 602 på Stockholmsbörsen, 308 på Helsingforsbörsen, 2 300 på Köpenhamnsbörsen, nio på Tallinnbörsen, 34 på Rigabörsen och 37 på Vilniusbörsen. I februari registrerades 48 nya obligationer på Stockholmsbörsen och 42 avregistrerades. På Helsingforsbörsen registrerades sju nya obligationer under månaden och två avregistrerades. På Köpenhamnsbörsen registrerades 19 nya obligationer och fyra avregistrerades. På Rigabörsen registrerades en obligation. På Vilniusbörsen registrerades tre obligationer och två avregistrerades.
Warranter
Det totala antalet noterade warranter är 1 348, varav 1 046 på Stockholmsbörsen och 302 på Helsingforsbörsen. I februari noterades 104 warranter på Stockholmsbörsen och 112 avnoterades. På Helsingforsbörsen noterades 56 nya warranter under månaden och 93 avnoterades.

Marknadsövervakning

Stockholmsbörsen
Under februari har Stockholmsbörsen i tre fall uttalat kritik med anledning av regelöverträdelser som dock inte ansetts så allvarliga att de överlämnats till disciplinnämnden. Två bolag kritiserades för att ha offentliggjort ofullständig information till aktiemarknaden. Ett bolag kritiserades för att inte ha offentliggjort kallelsen till ordinarie bolagsstämma med ett pressmeddelande.

Stockholmsbörsen har i tre ärenden uttalat kritik mot börsmedlemmar för regelöverträdelser. Det ena fallet rör en medlem som tillämpat automatisk orderförmedling och lagt ordrar på ett vårdslöst sätt med kraftig kurspåverkan som följd, vilket är i strid med handelsreglerna. Det andra ärendet rörde utebliven rapportering av manuella avslut. Medlemmen hade, på grund av en brist i dess handelssystem, misslyckats med att anmäla ett antal transaktioner i sådan tid som reglerna föreskriver. Det tredje ärendet gällde en situation där en medlem inte uppfyllde sina åtaganden enligt ett market maker-avtal för ett antal warranter. Medlemmen hade inte lämnat korrekt och fullständig information till Stockholmsbörsen avseende förutsättningarna för att bedriva handel i dessa warranter. Dessutom kritiserade Stockholmsbörsen en utländsk investmentbank, ej börsmedlem, för att inte ha följt NBK:s regler kring offentliggörande av köp och försäljning av aktier.

Fyra ärenden har anmälts till Finansinspektionen. Det har rört sig om tre fall av misstänkt insiderhandel och ett fall av misstänkt marknadsmissbruk i samband med kurspåverkande handel.

Försäkringsaktiebolaget Skandia placerades på A-listans observationsavdelning i februari på grund av att bolaget inte uppfyllde Stockholmsbörsens krav på ägarspridning.

Helsingforsbörsen
I februari kritiserade Helsingforsbörsen två bolag. Det första bolaget kritiserades för att ha inte ha offentliggjort förändringar i styrelsens förslag till bolagsstämman. Det andra bolaget kritiserades för att inte ha följt börsens regler när offentliga uppgifter inte kommenterats. Börsen konstaterade även, i detta fall, att ett börsbolag inte genom avtal kan begränsa informationsplikten som framgår av lagen eller börsens regler. Fallen har dock inte ansetts så allvarliga att de överlämnats till disciplinnämnden.

Under månaden fäste Helsingforsbörsen en medlems uppmärksamhet på brister gällande inrapportering av kontraktsavslut till börsen.

Saunalahti Group Oyj överfördes till huvudlistans observationssegment, eftersom bolaget hade lämnat in en avnoteringsansökan från listan.

Köpenhamnsbörsen
I februari utdelade Köpenhamnsbörsen en reprimand till en medlemsfirma för brott mot NOREX medlemsregler. Medlemmen hade gjort ett antal affärer utan att handla på uppdrag från kund.

Under månaden har Köpenhamnsbörsen har övervägt två bud som föranletts av budplikt. Det ena riktade AM Gruppen A/S och Aandahl A/S till aktieägarna i Theodor Ejendomsinvest A/S och det andra riktade Schaumann Holding A/S till aktieägarna Schaumann Properties A/S.

Vidare så flyttades BioMar Holding A/S från observationslistan. Bakgrunden var att Schouw & Co., efter att ha slutfört ett budpliktsbud på bolaget, hade erhållit mindre än 90 procent av aktierna i BioMar Holding A/S. Följdaktligen kvarstår BioMar Holding A/S med Schouw & Co. som huvudsakliga ägare. Potagua Kapital A/S flyttades till observationslistan med anledning av att bolaget skulle hålla en extra bolagsstämma i syfte att upplösa bolaget och avregistreras från det danska bolagsverket.

Vilniusbörsen
I februari har Vilniusbörsen i ett ärende uttalat kritik mot en börsmedlem för regelöverträdelser. Ärendet rör en medlem som misslyckats med att föra in en säljorder i orderboken i sådan tid som reglerna föreskriver.

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta
Ulrika Olofson, informationschef, Stockholmsbörsen +46 8 405 63 76

Statistiken finns även tillgänglig på www.omxgroup.com

OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Genom den nordiska börsen i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Riga, Tallinn och Vilnius, erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. OMX' integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för börser, clearingorganisationer, värdepapperscentraler och andra finansiella institutioner världen över. OMX är noterat på den nordiska börsen i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, besök www.omxgroup.com