Resenärsforum

Många mjuka insatser kan höja kapaciteten i tågtrafiken

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2012 17:06 CEST

Genom köra två tåg ihopkopplade, som på bilden, ökar sittplatskapaciteten med 100 %  Foto: SJ/S Nilsson

Enligt vår  uppfattning måste en diskussion om och en definition av kapacitet ske utifrån ett "hela-resan-perspektiv". Hela resan till slutmålet skall kunna genomföras enligt publicerade tidtabeller, med fungerande byten, utan någon försening till slutmålet och med acceptabel komfort.  Skall kollektivtrafiken vara långsiktigt attraktiv och skall målsättningarna om en fördubblad marknadsandel för kollektivtrafiken kunna infrias måste tillförlitligheten vara hög. Inte minst under vintern då fler resenärer söker sig till kollektivtrafiken. Om en resenär/pendlare skall uppfatta kollektivtrafiken som tillförlitlig får endast någon enstaka procent av hans eller hennes resor under året resultera i en sen ankomst till resmålet.

Efter detta huvudbudskap i vårt remissyttrande pekar vi bland annat på följande faktorer: 

  • Varje inställt tåg innebär en kapacitetsförlust.
  • De tåg som rullar måste ha fullt antal vagnar.
  • Underhållsresurserna kan inte dimensioneras för en "genomsnittsbeläggning". De måste klara akuta toppar.
  • Tågbolagens underhållsresurser, underhållsplanering och rutiner för att assistera havererade tåg måste granskas av "Rail Regulator"; en roll som Trafikverket bör ha.
  • Att koppla ihop två eller tre tåg med olika slutdestinationer ut från storstäderna gör att befintlig kapacitet, som på getingmidjan i Stockholm, utnyttjas mycket bättre än i dagsläget.
  • Skärpta krav på att trafiken  vid tågstopp ska komma i gång snabbt.  Det  är fullständigt oacceptabelt att hundratals resenärer gång på gång kan tillåtas sitta instängda i tåg utan möjlighet att komma vidare. Resenärerna har i praktiken varit gisslan i en absurd prestigekamp mellan räddningstjänst och trafikverk.
  •  Felaktig stationsskyltning och bristfälliga utrop, som först leder resenärerna till fel plattform, kan lätt försena en avgång med ett par minuter och därmed "stjäla" ett tågläge. Samma gäller ett X2000-tåg som oväntat och utan förvarning kommer in med vagnarna i omvänd ordning mot normalt (och tvärtemot perrongskyltens information) till en perrong med många påstigande resenärer. 

Hela vårt remissyttrande finns på vår hemsida, www.resenarsforum.se.

Kurt Hultgren                    Gunnel Färm                       Lars Foberg
Generalsekreterare        Ordförande                          Vice ordförande
Tel  0707-88 44 77         Tel 070-643 00 18             Tel 070-526 87 02
 

 

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kollektivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar. Mer information finns på www.resenarsforum.se.