Svenska kyrkan

Många svar på remiss om kyrkohandboksförslaget

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 16:44 CEST

Remisstiden för kyrkohandboksförslaget 2016 är nu över och 431 inbjudna remissinstanser har lämnat in yttranden. Även 141 spontanremisser från församlingsråd, grupper och enskilda har inkommit. Sammanställningen och analysarbetet påbörjas omedelbart och beräknas vara klart i mitten av september. Därefter påbörjar revisionsgruppen sitt arbete med ett slutförslag.

Kyrkohandboken innehåller ordningar för Svenska kyrkans gudstjänster, till exempel högmässa, dopgudstjänst och vigselgudstjänst. Kyrkohandboken ger ramar för gudstjänstfirandet och uttrycker vad kyrkan tror, bekänner och lär. Den nuvarande kyrkohandboken är från 1986.

– Vi uppskattar allt det arbete som remissinstanserna har lagt ner på sina yttranden. Det här är ett oerhört stort och rikt material, och synpunkterna vi fått in nu spelar en viktig roll för slutbearbetningen, säger biskop Per Eckerdal, vice ordförande i styrgruppen för handboksarbetet.

De inbjudna remissinstanserna (se bilaga) består av alla kyrkoråd i Svenska kyrkan, alla domkapitel och stiftsstyrelser samt 56 inomkyrkliga organisationer, högskolor/universitet, akademier och andra instanser, totalt drygt 800.

Revisionsgruppens uppdrag är att under hösten arbeta fram ett slutförslag, utifrån det förslag som under våren varit på remiss och de remissvar som nu inkommit. Ordförande i revisionsgruppen är Esbjörn Hagberg, biskop i Karlstad stift.

Slutförslaget till ny kyrkohandbok ska överlämnas till kyrkostyrelsen våren 2017. Ett förslag till ny kyrkohandbok kan gå till kyrkomötet för beslut hösten 2017. En ny kyrkohandbok kan då börja användas i församlingarna 2018.

Vetenskapligt analysarbete
Remissyttrandena har till största delen inlämnats via webbfrågeformulär. Antalet frågor varierar utifrån de olika remissinstansernas funktion och roller i syfte att få både djup och bredd i svarsmaterialet.

– Remissbearbetningen görs med vetenskaplig metodik för att säkra kvaliteten, förklarar Jonas Bromander, docent i religionssociologi, som medverkar i analysarbetet.

– Det är en omfattande remissomgång och ett komplext material som kräver ett noggrant vetenskapligt analysarbete. Antal svar som nu inkommit är något fler än vi hade förväntat oss, då det handlar om en uppföljande remiss, vilket är mycket glädjande.

Enkäterna har haft olika omfång beroende på vilken typ av remissinstans man är. De församlingar som deltagit i 2012 års prövoperiod har till exempel fått fler frågor än de som enbart varit remissinstanser under 2016. 37 församlingar som tidigare varit försöksförsamlingar har fått ytterligare fördjupande frågor.

Lång process
Arbetet med en ny kyrkohandbok är en lång process som startade 2006 då kyrkostyrelsen beslutade om en översyn av 1986 års kyrkohandbok. Tre år senare, 2009, beslutade kyrkostyrelsen om en ”genomgripande revision för att främja ett väl fungerande gudstjänstfirande”. Vissa uppdrag har dock getts redan i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet.

I uppdragen anges bland annat att kyrkohandboken ska anpassas till den senaste bibelöversättningen (2000), uttrycka ett mer inkluderande språk, och ha ett barnperspektiv (beslut i kyrkomötet 2012). Revisionen ska enligt ett kyrkomötesbeslut redan 2001 innefatta kompletterande gudstjänstmusik.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken

FAKTA
Kyrkohandboksförslaget 2016 är en omarbetning av 2012 års förslag, som prövades i 40 procent av alla församlingar under kyrkoåret 1 advent 2012 till domssöndagen 2013. Remissomgången våren 2016 är en uppföljande remiss om det bearbetade kyrkohandboksförslaget, som har kunnat prövas i alla församlingar.

REMISSINSTANSER för kyrkohandboksförslaget 2016InbjudnaSvarande*Andel i procent
Kyrkoråd där ingen församling varit försöksförsamling
om 2012 års kyrkohandboksförslag
39717544
Kyrkoråd där någon/några församlingar varit försöksförsamling om 2012 års kyrkohandboksförslag33320562
Domkapitel1313100
Stiftsstyrelser1313100
Övriga remissinstanser562748
Spontanremisser-141-

* Antal svarande som anges i tabellen är preliminärt och kan komma att justeras.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delar av kyrkohandboksförslaget 2012 översattes till svenskt teckenspråk, tre samiska språk, finska samt meänkieli. Nu pågår bearbetningar. Ett översättningsarbete pågår även till romani. Flerspråkiga församlingar har funnits med som försöksförsamlingar 2012–2013 och man kan där fira gudstjänst på sitt språk. Översättningarna har gjorts av särskilda arbetsgrupper.

Revisionsgruppen ska lämna ett slutförslag till kyrkostyrelsen under våren 2017. En skrivelse med förslag till beslut om ny kyrkohandbok kan därefter gå från kyrkostyrelsen i juni, för behandling i kyrkomötet hösten 2017. En ny kyrkohandbok kan tas i bruk 2018. Det blir då den åttonde kyrkohandboken i Svenska kyrkan sedan reformationen.