Trygghetsfonden TSL

Rättelse: Många uppsagda men de flesta har hittat nya jobb

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 16:20 CET

För fullständigt pressmeddelande med grafer vänligen se bifogat pdf-dokument.

Under 2009 har Trygghetsfonden TSL:
- Beviljat omställningsstöd för 61 280 (26 180) personer.
- Beviljat omställningsstöd för 1 334,1 (584,7) MSEK.
- Beviljat omställningsstöd för 7 250 (3 755) företag. Antalet personer i genomsnitt per företag var 8,5 (7).
- Beviljat omställningsstöd för 10 738 (4 929) projekt. Antalet personer i genomsnitt per projekt var 5,7 (5,3).

Siffrorna inom parentes avser motsvarande tidsperiod föregående år.

Antalet personer som beviljades omställningsstöd var mycket stort det första halvåret, ca 45 000 personer. Andra halvåret har väsentligt färre beviljats omställningsstöd, ca 16 000 personer, se nedanstående graf. Det värsta krisförloppet varade under en relativt kort period; kvartal fyra 2008 till och med kvartal två 2009. Under dessa tre kvartal beviljades drygt 61 000 personer omställningsstöd i TSL-systemet.

Den absolut övervägande delen av de uppsagda kommer från industri med direkt eller indirekt koppling till exportmarknaden. Nästan 80 procent av deltagarna är män och ca 60 procent av deltagarna är yngre än 40 år.

Inflöde i TSL-systemet

Utfall i TSL-systemet


Utfallet är baserat på 46 294 (10 407) som avslutat sina omställningsprogram under 2009. Utfallet av omställningsprogrammen registreras varje månadsslut, dock senast tolv månader efter sista anställningsdag.

Det är markanta skillnader mellan utfallet 2009 jämfört med året innan.
- Det är färre som fått tillsvidareanställningar och fler som fått visstidsanställningar.
- Det är fler som gått till utbildning. Av de som valt att satsa på utbildning var knappt 50 procent yngre än 30 år.
- Det är färre som blivit sjukskrivna.
- Andelen som inte har någon lösning efter tolv månader har förbättrats från drygt tio till knappt sju procent för hela året.
- Utfallet har dock försämrats under slutet av kvartal fyra.

Per 2009-12-31 var 24 753 personer aktiva i omställningsstöd. Som en följd av att färre personer sägs upp är det är nu fler personer som lämnar TSL-systemet varje månad, än de nyuppsagda som träder in i systemet.

Andelen personer som fått jobb har minskat under det andra halvåret 2009, samtidigt som andelen personer avrapporterade av leverantörerna som arbetssökande har ökat under sista kvartalet. Omställningsföretagen har ett år från sista anställningsdag på sig att rapportera utfallet, vilket får till följd att effekterna av den stora ökningen i inflödet under krisen som började i slutet av 2008 först nu börjar synas i uppföljningen.

Diagrammet ovan visar utfallet per leverantör, sorterade efter andelen som fått ett nytt jobb. Många faktorer utöver leverantörernas skicklighet, exempelvis personens ålder, kompetens, bostadsort, antal uppsagda, bransch mm, påverkar möjligheten att hitta en positiv lösning för personerna som deltar i ett omställningsprogram.

Omställningsföretagen

Under 2009 har 117 (61) omställningsföretag haft uppdrag i TSL-systemet.

Utfallet i systemet med en hög andel positiva lösningar, tillsammans med en stor kostnadseffektivitet gör att erfarenheterna av systemet totalt sett är positiva. Många får adekvat hjälp på ett kostnadseffektivt sätt. TSL-systemet visar att det fungerar bra med en mångfald av omställningsföretag som hjälper de uppsagda. Omställningsföretagen har på ett bra sätt klarat av att fånga upp den dramatiska ökningen av antalet personer som behövt hjälp med generellt sätt bibehållen hög kvalitet.

Kortfakta om Trygghetsfonden TSL

Svenskt Näringsliv och LO tecknade i februari 2004 ett avtal om en avgiftsbestämd omställningsförsäkring. Den innehåller två delar, ett omställningsstöd och ett avgångsbidrag. Avsikten är att underlätta omställningsarbetet för såväl den uppsagde som för företaget och facket lokalt. Ca 100 000 företag är anslutna till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas.


För mer information, kontakta VD Tomas Petti 08-412 22 01, 070-399 38 38, analytiker Mattias Elm 08-412 22 11, 0733-360 160 eller kommunikationschef Mikaela Martinsson, 08-412 22 03, 0733-360 163