AB Mähler & söner

Mähler International: Delårsrapport för perioden jan-sep 2010

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 14:31 CEST

 

Period jan-sep 2010 i korthet:

* Omsättningen under perioden blev 97.243 tkr, varav Tellefsdal AS 13.014 tkr (f.g. år 137.817 tkr, varav Tellefsdal AS 56.327 tkr)
* Rörelseresultatet uppgår till 649 tkr, varav Tellefsdal AS -166 tkr (f.g. år -11.301 tkr, varav Tellefsdal AS 1.612tkr)
* Resultatet efter schablonskatt 1.272 tkr (f.g. år -13.890 tkr)
* Resultatet per aktie efter skatt för perioden är 0:12 kr (f.g. år -0:80 kr).
* Eget kapital per aktie 2,19 kr (fg år 2,35 kr)
* Kassalikviditet 131% (fg år 158%)

Mähler International AB

Bolaget består av moderbolaget Mähler International AB och dotterbolagen AB Mähler & Söner samt Drivex försäljning AB vilka båda är ledande tillverkare av utrustningar för underhåll och skötsel av gator, vägar, järnvägar och flygplatser samt utrustning för entreprenadmaskiner. Idag bedrivs all verksamhet i AB Mähler och Söner.

Produkter och produktion

Produktsortimentet består av två varumärken:
- "Mähler": vägunderhållsutrustning för lastbilar och väghyvel.
- "Drivex": hanterings och vinterväghållningsutrustning för hjullastare och traktorer.
Koncernen har ett mycket starkt produktsortiment till sina kunder.
Verksamheten har omstrukturerats och fungerar nu fullt ut vad gäller verksamhetsområdena produktutveckling, montering, kvalitetsstyrning och marknadsföring. All detaljtillverkning sker idag hos specialiserade legotillverkare. Detta ger produktionsbolagen större leveranskapacitet under begränsad tid på året samt sänker kapitalbindningen. Produktionsanläggningar finns i Rossön och Edsbyn.

Marknad och försäljning

All försäljning till huvudmarknaderna sker idag genom de separata säljbolagen
Engcon Sweden AB (Sverige), Engcon Finland OY (Finland) och Uddeholm AS (Norge). Säljorganisation som tillsammans med Engcon Nordic startats upp i Danmark är nu på plats. Säljbolagen har tillsammans med Engcon´s produkter i stort sätt samma kunder och har med det blivit nordens största och mesta kompletta leverantör inom sitt produktområde. Arbetet med att förstärka återförsäljarnätet i Sverige, Norge och Finland samt att bygga en stark service och eftermarknadsorganisation för bättre tillgänglighet för kund är idag på plats.

Av bolagets årsomsättning ligger historiskt en stor del på sista kvartalet. Under första kvartalet i år har omsättning och därmed resultat påverkats positivt av en ovanligt snörik vinter samt en gryende konjunkturuppgång. Andra kvartalet har backat tillbaka p.g.a. långa leveranstider på hjullastare och lastbilar samt en oro för eventuell dubbeldipp i världskonjunkturen. Omsättningsminskningen under perioden förklaras med förändrad prissättning via säljbolagen.

Under tredje kvartalet har försäljningen varit positiv vilket medfört en återhämtning av andra kvartalets tillbakagång. Effekten av den ökade försäljningen i kvartalet ger ett visst bidrag till det positiva resultatet, dock är det åtgärderna som vidtagits vid omstruktureringen som ger de största positiva effekterna på resultatet.
Den ökade försäljningen under perioden förklaras med att en del av våra kunder i år har tidigarelagt sina inköp mot tidigare år, vilket kan ha sin förklaring i det kaos som rådde under den snörika vintern 2009. Trotts att marknaden har vaknat en månad tidigare i år så visar dagens orderstock på fortsatt bra försäljning de närmaste månaderna.

De omstruktureringsåtgärder som genomförts avspeglar sig nu i rörelseresultatet genom att resultatet går från negativt till positivt. Det gör att bolaget kan fortsätta den satsning som nu görs på marknader utanför Sverige och satsa vidare på att marknadsanpassa produktsortimentet mot de nya marknaderna. Senaste året visade på en starkare konkurrens på bolagets produkter i Sverige. Det möter bolaget genom att satsa på ökad produktutveckling för att minska tillverkningskostnader men även genom en anpassning av produktportföljen mot den Svenska marknaden.

Investeringar

Inga väsentliga investeringar gjorda.

Redovisningsprinciper och kommande rapporter.

Redovisningsprinciper enligt IFRS/IAS tillämpas. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagens revisorer.

Bokslutskommuniké lämnas den 27/2 2011.

Styrelsen består av

Stig Engström, Monica Engström, Håkan Gunnarsson, Eva Stjernström (ordf) och Anders Lövgren. Verkställande direktör i bolaget är Hans Hanses, som kan kontaktas för ytterligare information.


Ägande för insynspersoner/större aktieägare.

Antalet aktier i bolaget uppgår idag till 10 997 995 st från tidigare 17 454 740 st. Nedsättning av antalet aktier har skett efter beslut på extra bolagsstämma den 1 mars 2010.

Engcon Holding AB 6 434 683 st. (58,5 %)
Drivex Mekaniska AB 1 438 139 st. (13,1 %)
Per Stjernström 666 214 st. ( 6,1 %)
Anna Stjernström 300 900 st. ( 2,7 %)
Eva Stjernström 300 900 st. ( 2,7 %)
Kaj Nordlund 245 301 st. ( 2,2 %)
Anders Lövgren 60 000 st. ( 0,5 %)
Övriga 1 506 858 st (14,1 %)

Likviditet i bolaget.

Kassalikviditeten är 131% (fg år 158%). De säsongsmässiga variationerna i likviditetsflödet balanseras med säsongskrediter från företagets bank.

Strömsund 2010-10-27


Hans Hanses
Verkställande direktör
Telefon 073 060 7175