Miljödepartementet

Mälaren och Vänern kan skyddas mot översvämningar

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 13:14 CET

Riskerna för översvämningar i Mälaren och Vänern är stora, säger regeringens särskilde utredare Bengt Holgersson. I Stockholm hotas vitala samhällsfunktioner och runt Mälaren och Vänern kan mer än 3,5 miljoner m2 byggnadsyta ställas under vatten. Utredningen föreslår i sitt delbetänkande kraftigt ökade avtappningsmöjligheter vid Slussen, i Södertälje och från Vänern.

Utredningen har i uppdrag att se på effekterna av klimatförändringar och hur samhällets sårbarhet för dessa kan minskas. En särskild del handlade om riskerna för översvämning runt Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Bakgrunden var översvämningarna runt Vänern 2000/2001 med skador för flera hundra miljoner och en nästan lika allvarlig situation i Mälaren och Hjälmaren.

En 100-årsnivå i Mälaren beräknas drabba 840 000 m2 bostäder, kontor och övrig bebyggelse och stora arealer jordbruksmark. Avlopp, industrier och vattenförsörjningen påverkas kraftigt och flera vägar och järnvägar skulle drabbas av avbrott. I Stockholm finns risk för stopp i all södergående järnvägstrafik om Riddarholmstunneln skulle översvämmas. Försörjningstunnlarna under Stockholm med el-, tele-, vatten- och dataförsörjning riskerar att vattenfyllas. Den totala kostnaden av en översvämning beräknas bli minst 4 miljarder kr, sannolikt betydligt större.

Utredningen föreslår att riskerna i Mälaren minskas genom att avtappningskapaciteten ökas i samband med ombyggnaden av Slussen. Eftersom detta tar lång tid bör även slussen i Södertälje byggas om och kanalen där förstärkas.

Vänern drabbas också hårt vid en 100-års-nivå. 2,7 miljoner m2 byggnadsyta skulle sättas under vatten. Stora delar av de centrala delarna av Karlstad och Lidköping översvämmas men många andra samhällen runt sjön riskerar också skador. Liksom i Mälaren drabbas jordbruksmark, vägar och järnvägar. Sjöfarten får ställas in och stora basindustrier riskerar långvariga stopp i verksamheten. Sammantaget beräknas kostnaderna till mer än 10 miljarder kr.

Klimatförändringarna kommer att leda till ökade översvämningsrisker i Vänern, dagens 100-årsnivå inträffar betydligt oftare i framtiden, mot slutet av seklet beräknas återkomsttiden bli ca 20 år.

Riskerna och konsekvenserna för Vänern är oacceptabelt stora. Därför måste avtappningskapaciteten ökas antingen via Göta älv eller genom en ny tunnel till Västerhavet Ras- och skredrisker gör det dock svårt att tappa mer vatten via Göta älv utan att omfattande skredskydd byggs. De två alternativen bör undersökas vidare. Under tiden kan riskerna minskas genom att tappningen för kraftproduktion vid medelhöga vattenstånd ökas.

Hjälmaren bör huvudsakligen skyddas genom invallningar av tättbebyggda områden och en översyn av de invallningar som finns idag.


Kontakt:
Bengt Holgersson
Särskild utredare
0705-18 66 00

Per Rosenqvist
Utredningssekreterare
08-405 42 20
0703-51 69 75

Tom Hedlund
Huvudsekreterare
0708-96 97 08
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2006:94 Översvämningshot - Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern (http://www.regeringen.se/sb/d/6284/a/71759)-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Klimat- och sårbarhetsutredningens webbplats (http://www.sou.gov.se/klimatsarbarhet/)