Västra Götalandsregionen

Majoriteten av Sahlgrenska Universitetssjukhusets medarbetare trivs med sitt arbete

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 17:04 CEST

En klar majoritet av de svarande i Sahlgrenska Universitetssjukhusets medarbetarenkät 2009 trivs med sina arbetsuppgifter och känner motivation i arbetet. De största förbättringarna sedan förra årets enkät har skett inom områdena ledarskap och helhetssyn.

-Det är väldigt bra och roligt att vi även i år förbättrat vårt resultat, kommenterar personaldirektör Lars Rydhede.
-Men det finns fortfarande mycket som kan bli bättre. Det är viktigt att chefernas och medarbetarnas systematiska och målmedvetna arbete för att åstadkomma förbättringar inom bland annat den egna arbetsmiljön och de egna arbetsförhållandena fortsätter även i år och framöver, säger han.

Cirka 70 procent av Sahlgrenska Universitetssjukhusets knappt 17 000 medarbetare besvarade enkäten, som skickades ut i februari. Det är en ökning med fyra procent jämfört med mätningen 2008.Avsikten med frågorna är att få kännedom om hur sjukhusets medarbetare upplever sin arbetssituation och sin arbetsmiljö. Frågeområden har bland annat berört delaktighet, arbetstillfredsställelse, arbetsledning och arbetsmiljö.

Årets resultat överträffar på en rad strategiskt viktiga områden de tidigare två gjorda enkäterna. Liksom tidigare har resultatet sammanställts i ett så kallat Nöjd-Medarbetare-Index (NMI) och årets resultat visar på ett förbättrat NMI sedan förra årets mätning, från 3.71 till 3.76.
Sahlgrenska Universitetssjukhusets NMI-värde ligger snäppet över genomsnittet jämfört med andra offentliga verksamheter i landet men under genomsnittet jämfört med privata sektorn.

Medarbetarna ger i år högt betyg på frågor som handlar om människosyn inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, det vill säga att medarbetare behandlas jämlikt oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.
Tre av fyra tycker att man som anställd har tillräckligt med information medan en något lägre andel tycker att det är lätt att hitta nödvändig information.
Även lärande och förbättring rankas högt, medarbetarna tycker generellt att de har de kunskaper som arbetet kräver och att de har användning för det de kan.

Svagast är resultaten är frågor kring den fysiska arbetsmiljön och helhetsattityden, dock är medarbetarna mer nöjda med det arbete som görs för att förbättra den fysiska arbetsmiljön i år jämfört med tidigare mätningar. En majoritet av medarbetarna på SU är som helhet nöjda med sin arbetssituation och kan tänka sig att rekommendera andra att söka jobb på just sin arbetsplats.

Läs sammanställningen av medarbetarenkäten 2009


Kontaktperson: Personaldirektör Lars Rydhede, tel 031-342 33 79, mobil 0705-738927
Publicerad av: Katarina Hallingberg Epost: katarina.hallingberg@vgregion.se